Apartat 1: Informació específica per als itineraris propis del centre


L’anomenat itinerari propi del centre recull les iniciatives formatives internes ja existents als centres per tal d'avançar en noves propostes segons les necessitats que es derivin de l’anàlisi dels resultats de l'avaluació interna i externa, i/o del seu projecte educatiu.

La reflexió que es faci a partir d’aquests resultats és de gran importància per donar sentit i validar el procés de formació que s’iniciarà, ja que el treball que es porta a terme en la formació ha d’incidir necessàriament en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Per aquesta raó, cal dedicar el temps necessari a aquesta reflexió inicial.

Requisits

Els requisits generals perquè els centres puguin optar a un itinerari propi són:

 • Fer una demanda justificada al CRP (com la de tota la formació en centre), a partir d’una anàlisi acurada de l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat. La demanda ha de tenir el vistiplau de la Inspecció d'Educació.
 • Garantir el consens d’una àmplia majoria del claustre.
 • Sol·licitar l’aprovació de la proposta dins del pla de formació de zona (PFZ).
 • Disposar d’un equip de coordinació intern del centre.

Compromís del centre

Els centres que optin per un itinerari propi s’hauràn de comprometre a:

 • Definir objectius de millora concrets i compartits.
 • Elaborar criteris d’avaluació en relació amb l’objectiu formulat que permetin valorar les millores derivades de la formació.
 • Preveure la planificació i l’organització de les sessions de treball. Aquesta planificació s’ha de basar en una estructura de treball que parteixi de les experiències i pràctiques del centre en relació amb l’objectiu de millora establert i que el faci avançar en la planificació,construcció, experimentació i avaluació de noves maneres de fer.
 • Establir un enfocament teoricopràctic del treball de reflexió i d’experimentació a les aules i la seva transferència.
 • Documentar el procés formatiu i els seus resultats mitjançant la carpeta de formació.
 • Fer una projecció de futur que doni continuïtat al procés dut a terme.

Orientacions per als CRP

Les tasques de suport i seguiment dels itineraris propis del centre per part dels CRP són, en principi, les mateixes que per als itineraris guiats.

Les orientacions específiques per als itineraris propis són:

 • Orientacions per ajudar a establir objectius de millora concrets i compartits.
 • Orientacions per ajudar a formular criteris i indicadors d’avaluació.

D’altra banda, els equips de coordinació disposen d’orientacions i fulls de treball específics als quals els CRP també hi tenen accés.

Orientacions:

 • Orientacions per establir criteris i indicadors d’avaluació
 • Orientacions per establir l’estructura de treball que requereix la FIC
 • Orientacions per elaborar la carpeta de formació
 • Full de valoració final

Fulls de treball:

 • Pla de treball
 • Full de descripció de noves pràctiques

Els equips de coordinació trobaran aquests fulls de treball com a arxius adjunts en la guia per elaborar la carpeta de formació (vegeu Orientacions per als equips de coordinació » Orientacions per a l'avaluació dels itineraris propis de centre).

Els responsables dels CRPs trobareu una còpia d'aquests arxius en aquests enllaços: full de treball i descripció de noves pràctiques.