Apartat 3: Suport al procés i a l'avaluació de la transferència


La FIC dóna molta importància al seguiment del procés formatiu per part del mateix centre. El seguiment i l’avaluació no s'entenen com a eines fiscalitzadores, sinó que han d’ajudar els centres a identificar per si mateixos, tant la transferència a l’aula dels continguts de la formació com, sobretot, la seva contribució a la qualitat dels aprenentatges i a la millora dels resultats de l'alumnat.

En aquest sentit, la FIC entén el seguiment i l’avaluació com a part intrínseca del mateix procés de formació. I com a tal cal incorporar-los-hi des de l’inici mateix. Es tracta d'una avaluació continuada sobre els avenços que es vagin fent, tant en les pròpies maneres de fer com en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Quan parlem d’aquests avenços, parlem de l’avaluació de la transferència. I per fer-la, els centres s’han de plantejar dues preguntes clau:

 1. En què estem avançant / hem avançat a les aules en relació amb el punt de partida?
 2. En què veiem que això és així?

L’avaluació de la transferència es basa, sobretot, en un contrast entre l’abans i l’ara. Per fer aquest contrast és necessari documentar el procés de forma ordenada. Només si tenim tot el procés documentat podrem recuperar-lo al final i avaluar-ne els resultats. Per tant, el seguiment es basarà en el recull sistemàtic i continuat de tota aquella documentació que vagi mostrant els petits avenços realitzats a partir del treball amb els itineraris formatius.

La carpeta de formació és el lloc on es recollirà aquesta documentació del procés així com de l’avaluació de la transferència a les aules.

En la FIC la carpeta té dos objectius:

 • fer un seguiment del propi procés, que permeti al centre tenir el control sobre el procés gradual d'avenç, tant individual com col·lectiu;
 • avaluar-ne els resultats en relació amb els objectius de millora proposats, així com comprovar en quina mesura els avenços s'han transferit a la pròpia pràctica.

L’equip de coordinació és el responsable d’elaborar la carpeta de formació.

Per la rellevància que té la carpeta com a eina de seguiment i d’avaluació en aquesta modalitat de formació, és important que la persona responsable del CRP es familiaritzi amb la seva estructura. Què és la carpeta, per què serveix, com està estructurada? Tota aquesta informació la trobareu a les Orientacions per als equips de coordinació (Bloc 2. Orientacions per a l'avaluació dels itineraris guiats).

A continuació, es ressalten algunes de les tasques més rellevants de la persona responsable del CRP en relació amb el seguiment del procés de formació i de la transferència a les aules.

A L’INICI DE L’ACTIVITAT

Abans de començar el treball específic amb els itineraris formatius, la persona responsable del CRP:

1. Conve que asseguri que l'equip de coordinació:

 • coneix l'estructura de la FIC,
 • entén el sentit i la funció de la carpeta,
 • té preparada la carpeta per tal de documentar el procés formatiu des de l'inici.


El centre ha de decidir el format de la carpeta de formació (vegeu informació sobre la carpeta a Orientacions per als equips de coordinació).

Els itineraris especifiquen quins documents han d’anar a la carpeta. D’altra banda, i per tal de facilitar la recollida de documentació, la carpeta està estructurada seguint les fases de treball que preveu l’itinerari.

2. És important que recordi a l’equip de coordinació els objectius específics de l’itinerari triat. Els objectius es troben a l'inici de l'itinerari i també queden especificats, de manera més concreta, en el qüestionari d’autodiagnosi en forma de preguntes. És important que l’equip de coordinació entengui que els objectius, adaptats a la realitat de cada centre, guiaran les diferents accions que composen el procés formatiu i que serviran, en acabar el procés, per fer l’avaluació final.

DURANT L’ACTIVITAT

Al llarg de tota l’activitat, la persona responsable del CRP ha de:

 1. Mantenir, quan calgui, contactes amb l’equip de coordinació i amb l’equip directiu (sigui de forma presencial, telemàtica o per correu electrònic).
 2. Crear espais d’interacció i promoure el contacte entre els diferents equips de coordinació de la zona, per tal de generar sinergies i un treball col·laboratiu entre ells.
 3. Ajudar els equips de coordinació a familiaritzar-se amb les eines de dinamització que trobaran a les Orientacions per als equips de coordinació.
 4. Recordar als equips de coordinació la necessitat de recollir a la carpeta de formació la documentació que demana l’itinerari.
 5. Assistir, si es consideri adequat, a alguna de les sessions de formació per poder percebre l’ambient de treball i la manera com es desenvolupa la FIC.
 6. Anar recollint, de forma regular, les pròpies observacions i impressions com a persona externa envers el procés que segueixen els diferents centres de la zona.


EN ACABAR L’ACTIVITAT

Un cop realitzat tot el treball amb l’itinerari triat, és el moment de fer una valoració final tant del procés com de la transferència de la formació a les aules. Aquesta avaluació final no ha de servir només per tancar el cicle formatiu, sinó per obrir noves vies de reflexió i debat interns que ajudin a donar continuïtat al procés dut a terme.

Els CRP tenen dues funcions en aquesta fase final de la formació:

1. Garantir que s’acompleixen tots els requisits per a la certificació

Com s’ha dit anteriorment, el segon objectiu de la carpeta de formació fa referència a la transferència de la formació a les aules, concretament a la valoració del que s’ha experimentat, la constatació del que s’ha consolidat i, també, al plantejament de noves preguntes o objectius de millora.

Per això, la carpeta ha de recollir un últim document, el document de valoració final, que mostri els resultats de la transferència del treball col·lectiu realitzat al llarg de l’itinerari. (Aquest document està a l’abast de l’equip de coordinació a les \\Orientacions per als equips de coordinació\\.)

El document de valoració final ha d'explicar, de manera raonada, en quina mesura s'han assolit els objectius de millora previstos, quins acords s'han pres i en quins documents del centre (PEC, programació general anual del centre, planificació de la orientació i de l'acció tutorial, programacions didàctiques…) han quedat integrats i, finalment, quins nous interrogants i necessitats formatives s'han generat que permetin planificar noves accions per a la millora.

L'equip de coordinació ha de lliurar el document de valoració final a la persona responsable del CRP, per tal de poder obtenir la certificació de l'activitat.

D'altra banda, també cal:

- L’informe de seguiment del centre de recursos pedagògics.
- L’assistència a un mínim del 80% de les hores de formació i la realització de les tasques planificades.
- El vistiplau de la Inspecció d’Educació.

2. Ajudar els equips de coordinació i els equips directius a donar continuïtat al procés iniciat

Si analitzem les dues darreres preguntes del document de valoració final, veiem que fan una clara projecció cap al futur:

 • Com projectareu aquests acords en pràctiques concretes d'aula i de centre?
 • Quines necessitats formatives s'han generat? Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?


En acabar l'activitat formativa, pot ser convenient reunir-se amb l’equip de coordinació i l’equip directiu per tal de pensar conjuntament en la continuïtat de la formació.

A partir de les preguntes –que ja queden explícites en el document que han de lliurar– és convenient:

 • Convidar els centres a visualitzar en el web les altres propostes d'itineraris.
 • Per a la tria d'un segon itinerari, plantejar-los les preguntes següents:

Quin itinerari ens podria ajudar a consolidar el que hem aconseguit fins ara i a anar avançant? Per què?

 • Un cop feta aquesta reflexió, animar-los a escollir un segon itinerari guiat o a fer-ne un de propi, i a continuar la feina iniciada, feina que, de ben segur, ja ha portat alguns fruits a les aules.