Apartat 2: Suport a l'organització interna de la formació


La FIC requereix una estructura de treball organitzada que garanteixi les condicions necessàries perquè el treball amb els itineraris formatius sigui reeixit. Aquestes condicions han d'assegurar, per part de l'equip de coordinació:

 • un treball continuat amb els itineraris formatius;
 • el seguiment de les orientacions per a la dinamització interna que ofereixen els mateixos itineraris.


Per garantir tot això, els equips de coordinació, d’una banda, han de comprendre l’estructura del procés formatiu global; de l’altra, han d'establir un calendari intern de sessions formatives que permetin el treball continuat amb els itineraris formatius.

Des dels CRP és molt important ajudar els centres perquè comprenguin l’estructura de formació, facin una planificació de treball intern i estableixin un calendari. Això significa que la persona responsable del CRP ha de reunir-se amb aquest equip abans de començar la formació i ajudar-lo a:

 • visualitzar i comprendre aquest procés;
 • establir un calendari intern de sessions de formació.


1. Com fer conscient al centre de l’estructura de treball que implica la FIC?


En primer lloc, com a persones que acompanyem i fem el seguiment de la FIC, hem d’ajudar els equips de coordinació dels centres a prendre consciència del que és i del que implica aquest tipus de formació. Això no s’aconsegueix només donant unes explicacions o instruccions del que el centre ha de fer, sinó ajudant els equips de coordinació a visualitzar l’estructura global i completa del procés formatiu.

A continuació, es presenten unes orientacions de com es pot fer aquesta tasca.

ORIENTACIONS

És important organitzar una primera trobada conjunta amb l’equip de coordinació, l’equip directiu i, en la mesura del possible, amb l'equip docent. Aquesta trobada té una funció: assegurar que tothom s’apropia de l’estructura del procés formatiu que el centre endegarà amb la FIC.

Tot seguit, es proposa una seqüència d'estratègies que podeu utilitzar les persones responsables dels CRP per dinamitzar aquesta primera trobada.

* En primer lloc, es planteja la pregunta següent:

Què és per a tu/vosaltres un bon procés de formació? Com creus/creieu que ha d’estar estructurat?

Dinàmica grupal

La resposta a aquesta pregunta ha de ser, en primer lloc, individual i després en petit grup (si pot ser, heterogeni); posteriorment es fa una posada en comú en el grup gran tot utilitzant una pissarra (mural o digital) o paperògraf o full de paper gran o similar per ajudar a plasmar el que el conjunt de persones que conforma un grup-centre pensa que és un "bon procés de millora".


* Un cop recollides totes les veus, es mostra de forma gràfica l’estructura que té aquest procés formatiu de la FIC. Per a això es pot utilitzar aquest esquema:

En el mateix moment que es mostri, es poden plantejar les preguntes següents:

 • Si compareu la vostra estructura amb aquesta, què veieu? Hi ha coincidències?
 • Què us crida més l’atenció? Per què?
 • Per què hi ha la imatge d’una classe aquí al mig?
 • Quin és per vosaltres l’aspecte més important d’aquest esquema? Per què?


* Un cop fet aquest contrast i després d’haver escoltat i recollit les opinions de l'equip, és el moment de donar unes explicacions clares i concretes sobre l’estructura, com, per exemple, les que presentem a continuació:

Explicació


 • Aquesta organització temporal pretén donar resposta a una seqüència que alterna processos de:
  • diagnosi
  • reflexió i debat a partir dels materials de formació
  • treball individual o en petit grup per dissenyar i experimentar la intervenció a l’aula
  • avaluació
 • Es tracta, per tant, d’una estructura que té com a objectiu garantir la continuïtat d’un procés d’acció-reflexió-acció i avaluació.
 • Cal iniciar el procés prenent consciència d’allò que fem i pensem cadascú i compartint-ho amb companys/es: “aprenem dels altres” i després avançar en el contrast amb propostes més expertes.
 • Però no es tracta només de reflexionar, sinó de passar a l’acció, és a dir, de portar a terme les decisions que es vagin prenent a partir del debat i la reflexió, ja que no hi ha innovació si no hi ha execució.
 • L’avaluació ha de permetre el seguiment i la reflexió al voltant tant del procés de formació com dels resultats que se'n derivin (comparant el punt de partida amb el d’arribada respecte als objectius de millora previstos). L’ús de la carpeta de formació és molt important per evidenciar la transferència de l’avaluació.
Una plasmació gràfica de l’estructura del procés, com la que hem presentat, es pot convertir en una eina de mediació potent que pot fer visualitzar a les persones que s’inicien en aquest tipus de formació, quins són els passos que han de seguir. Val a dir, però, que això no serà efectiu si ens limitem a passar l’esquema sense cap explicació. No es tracta de "traspassar l’esquema", sinó de traspassar el "domini de l’ús d’aquesta estructura" al centre. Per això suggerim seguir el procés presentat.

Els equips de coordinació també tenen orientacions en relació amb aquesta estructura de treball a les Orientacions per als equips de coordinació.

2. Com ajudar el centre a establir un calendari per al treball intern amb els itineraris formatius?


L’estructura que hem presentat respon al treball amb un itinerari formatiu.

Aquest treball està previst que es desenvolupi en un espai de temps de 30 hores organitzades en dos blocs:

 • un total de 20 hores de treball conjunt de tot l’equip docent. Aquest treball ha d’estar distribuït en dos espais de temps: un, abans de l’experimentació (unes 15 hores aproximadament) i un altre, després de l’experimentació (unes 5 hores);
 • un segon bloc de 10 hores, de treball individual o en petit grup, de disseny i experimentació d’un projecte que reflecteixi l’aplicació a l’aula del contingut de la formació.