Apartat 1: Suport a l'equip de coordinació


La formació interna de centre (FIC) només serà possible si hi ha un lideratge intern que asseguri les condicions necessàries per poder dur a terme un procés formatiu intern. Per això cal que, en primer lloc, es constitueixi en el si del centre un equip de coordinació.

Quines són les tasques de l’equip de coordinació?

Les persones que assumeixin la dinamització interna com a equip de coordinació han de:

 1. Crear les condicions necessàries d’espai i de temps per poder treballar amb els itineraris formatius:
  • establint un calendari de sessions de formació continuades que s’adapti a l’estructura de l’itinerari formatiu i a la realitat del centre;
  • preveient un espai de treball adequat.
 2. Planificar les sessions de formació: preveure els fulls de treball o materials necessaris per a cada sessió a partir de les orientacions dels itineraris formatius.
 3. Establir connexions entre les diferents sessions per tal de garantir la continuïtat i el fil conductor dels itineraris formatius.
 4. Incorporar les indicacions per a la dinamització de les sessions de formació (dinàmiques grupals, temporització de les sessions, etc.).
 5. Elaborar la carpeta de formació amb l’ajuda de les orientacions generals que es donen a la guia i seguint les indicacions dels itineraris de formació.
 6. Dur a terme l’avaluació de la transferència de la formació de forma conjunta i a partir de la documentació de la carpeta de formació.
 7. Elaborar un document de valoració final que reculli les reflexions de tot l’equip de formació, tenint en compte la documentació de la carpeta de formació.


Per dur a terme aquestes tasques, l'equip de coordinació ha de respondre a un perfil determinat.

Perfil de l’equip de coordinació

L'equip de coordinació l'han de formar persones:

 1. Amb una mirada positiva cap a les possibilitats del centre.
 2. Amb visió global del centre per poder dur a terme l’organització interna de la formació.
 3. Amb capacitat per planificar i organitzar.
 4. Facilitadores del treball col·laboratiu.
 5. Que tingui el suport d'una àmplia majoria del claustre.
 6. Amb actitud oberta envers la innovació i la formació.
 7. Amb capacitat per escoltar i crear empatia per tal de promoure un bon clima de treball.


Qui ha de formar part d’aquest equip de coordinació?

L'equip de coordinació ha de ser format per tres persones del centre, com a màxim, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu.

L’equip directiu decidirà quines persones poden assumir aquesta tasca.

Un cop constituït l’equip de coordinació, el centre en donarà els noms a la persona responsable del CRP, la qual haurà de tenir contacte amb aquest equip.

De quines ajudes disposa l’equip de coordinació?

Per dur a terme les tasques de dinamització per a la FIC, els equips de coordinació compten amb dos tipus de suport:

 1. Orientacions específiques, que es troben dins dels mateixos itineraris formatius i que suggereixen com anar dinamitzant les diferents activitats que es proposen en els itineraris.
 2. Orientacions generals envers al procés formatiu intern global, que han d’ajudar els equips de coordinació a comprendre i executar la seva tasca. Aquestes orientacions generals es troben en els materials de suport a la coordinació.


És important que la persona responsable de la FIC del CRP conegui aquests materials.

La informació en relació amb el perfil i les tasques de les persones de l’equip de coordinació es troba, també, en els materials de suport a la coordinació.