Activitat 3. Ens plantegem nous objectius.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Plantejar nous objectius col·lectius per donar continuïtat a l'itinerari formatiu.


 Descripció
Una vegada realitzada l'avaluació de l'assoliment dels objectius de l'itinerari cal fer un nou pas i reflexionar sobre el que, com a equip de mestres podem fer a partir d'ara.

Per fer aquesta reflexió cal fer-se una sèrie de preguntes que ens permetran concretar la proposta en tres objectius.
Orientacions de treball


Petit grup 1.Així començarem fent grups de tres o quatre persones de diferent nivell educatiu o bloc d'ensenyament; amb l'objectiu de donar resposta a les següents preguntes:

  • Quins canvis volem introduir per millorar l'avaluació?
  • Què hauríem d’incloure en les programacions d'aula?
  • De quina manera garantim la transferència a l'aula?
  • En quin aspecte volem que reverteixin aquests canvis en la millora del centre?
  • Què pot fer l’equip docent per facilitar aquesta millora?

Una vegada treballades les preguntes suggerides; entre tots els membres del petit grup, us podeu fer d'altres que considereu oportunes. Posteriorment, consensuareu tres objectius que considereu adients per continuar progressant en l'avaluació.Full de treball Ens plantegem nous objectius.

2 Finalment, posarem en comú el treball dels grups amb la resta de companys i companyes; per acabar arribant a un acord de tres objectius compartits entre tot l'equip.

Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En la primera i segona activitat s'ha realitzat l'avaluació dels objectius, criteris d'avaluació i indicadors de l'itinerari, caldria pensar ara com incorporar el que s'ha treballat en l'itinerari. Suggeriment de canvis, propostes d'equip, transferència a l'aula… per tal de millorar l'avaluació. A partir de la reflexió es proposa finalment el plantejament de nous objectius per continuar treballant.