Activitat 2. Els indicadors d'avaluació de l'Itinerari i què hem assolit dels objectius plantejats.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Mostrar els indicadors d'avaluació de l'Itinerari, enriquir-los respecte el document resultant de l'Activitat 1.
  • Valorar quin és el grau de compliment d'aquests per part de l'equip de mestres després d'haver realitzat la formació.


 Descripció
El document de l'Activitat 2 associa el què volem aconseguir, el com ho sabem que ho fem i en què es veu que ho fem d'aquest Itinerari. És a dir, com ja sabeu, el que representen els objectius, els criteris i els indicadors, respectivament. Partint d'aquest document podem enriquir-lo mitjançant el que heu elaborat a l'Activitat 1, raonant sobre les semblances i diferències amb aquest i, finalment, reflexionant sobre quin ha estat el vostre grau d'acompliment dels indicadors respecte a la formació realitzada.
Orientacions de treball


Petit grup 1.En primer lloc, en petit grup, estudiarem la taula on apareixen els objectius, el criteris i els indicadors d'aquest itinerari. Seguint les indicacions del full de treball, reflexionarem sobre si ens hem apropat als que heu plantejat a l'Activitat 1, enriquint-los si cal.

Seguidament, continuant amb els mateixos grups, i una vegada definits els indicadors de forma compartida, cal valorar quin ha estat el grau de compliment d'aquests indicadors per part de l'equip de professorat.


2 Després compartirem el nostre treball amb la resta de companys i companyes; exposant les diferents aportacions sorgides. Podem tenir present que aquesta valoració ens pot permetre fer una autoavaluació del procés seguit durant la formació realitzada, esdevenint un instrument d'avaluació de l'Itinerari.

Carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta activitat, es presentaran uns indicadors d'assoliment de l'itinerari relacionats amb els criteris d'avaluació proposats. Aquests indicadors s'han de relacionar i enriquir amb les propostes de l'equip docent que surtin de l'activitat 1.