Activitat 1. Quin és el grau d'acompliment dels Criteris d'Avaluació de l'Itinerari?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Reflexionar sobre quins són els indicadors que, en el vostre cas, mostren que els criteris d'avaluació de l'itinerari s'han acomplert.


 Descripció
Durant la fase 3 hem aprés, partint d'uns objectius, a definir uns criteris d'avaluació i els seus indicadors. És ara el moment de definir els indicadors que mostren en què es veu que s'acompleix cadascun dels criteris d'avaluació del propi itinerari compartits des de l'inici de la formació a la fase 2.
Orientacions de treball


Individual 1. En primer lloc, de forma individual, seguint el full de treball, reflexionarem sobre quines podrien ser les variables mesurables de l'avaluació de l'itinerari, és a dir, els indicadors que estan relacionats amb cadascun dels criteris d'avaluació de l'itinerari. Limitarem el número d'indicadors a dos per cada criteri.


Petit grup 2. A continuació, compartirem l'anàlisi propi amb grups de tres o quatre persones, redactant un document únic, consensuant dos únics indicadors per cada criteri d'avaluació.


3. Finalment, exposarem les conclusions de tots els grups a la resta de companys i de companyes i, novament, reunirem les aportacions de tot el grup en dos indicadors per criteri.Carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

En aquesta activitat es treballarà amb els criteris d'avaluació de l'itinerari que van ser presentats a la Fase 2 Activitat 3. L'objectiu és analitzar si s'han acomplit els criteris proposats i els que van sortir per part del professorat del centre així com analitzar les evidències que mostren aquest assoliment