Activitat 3. Compartim l'aplicació de la nostra tasca d'avaluació.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir les observacions fetes en l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula i les nostres conclusions


 Descripció
En aquesta activitat heu de compartir tot allò que us sembli més rellevant referent a l’aplicació de la vostra tasca d’avaluació.

En primer lloc, de totes les anotacions que vau recollir en el vostre diari, seleccionareu aquelles que vulgueu compartir amb el grup per la seva especial rellevància i perquè us ajudin com a memòria i conclusió de la vostra experiència.

Seguidament cadascú de vosaltres farà una breu exposició de l’aplicació de la tasca d’avaluació a l’aula, ajudant-vos de les anotacions anteriors.

Finalment, en gran grup fareu una posada en comú per tal de reflexionar sobre la utilitat d’aquest tipus d’avaluació.
Orientacions de treball


Individual 1. Seleccioneu del vostre diari les anotacions que vulgueu compartir amb el grup per la seva especial rellevància i perquè us ajudin com a memòria i conclusió de la vostra experiència. Pot contenir qualsevol tipus d’observació que hagis fet a l’aula: cares espontànies de l’alumnat, comentaris entre ells, dinàmiques observades diferents a les habituals…

Gran grup2. Feu una posada en comú per tal de reflexionar sobre la utilitat d’aquest tipus d’avaluació.


Full de treball

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Un cop feta l’aplicació de la tasca, cal que compartim totes les nostres observacions amb la resta de companys per extreure’n conclusions, i aquesta és precisament la intenció d’aquesta activitat. Per al seu desenvolupament, haureu de proposar diferents tipus d’agrupaments: individual, i gran grup.

En primer lloc demanareu que cada mestre reflexioni sobre els trets més rellevants del seu diari i els escrigui al quadre que apareix al full de treball. Es tracta de preparar un guió de l’exposició que es farà posteriorment Seguidament, a partir d’aquestes anotacions, cada mestre haurà de realitzar una explicació sobre l’aplicació de la seva tasca. Finalment, amb tot el grup de mestres fareu una posada en comú i guiareu la reflexió sobre la utilitat d’aquestes tasques.