Activitat 2. Una tasca d’avaluació

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar una tasca d’avaluació competencial donada per tal d’utilitzar-la com a model reelaborar les nostres.


 Descripció
En aquesta activitat s'analitzaran una o dues tasques d'avaluació competencials model. Per tal que l'avaluació esdevingui competencial cal dissenyar una activitat o pregunta el desenvolupament de la qual ajudi l'alumnat a demostrar els coneixements i habilitats que ha adquirit; la tasca d'avaluació permet obtenir aquest producte resultant que ens donarà compte dels objectius assolits.
Orientacions de treball


1. Analitzeu les tasques d'avaluació proposades a partir de la plantilla del full de treball


2. Poseu en comú les anàlisis que s'han fet en petit grup


Materials

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Ara ja tenim clar el lligam existent entre objectiu competencial i els seus respectius criteris d’avaluació i indicadors d’assoliment.

El primer que farem en aquesta activitat serà analitzar una tasca d'avaluació competencial model a partir d’unes preguntes. Per fer-ho se’ns facilitaran dos exemples de tasca d’avaluació competencial. Aquesta anàlisi es pot fer en petit grup (segons el nombre de docents del centre). QUÈ ÉS UNA TASCA D'AVALUACIÓ COMPETENCIAL?

Per fer l'avaluació cal que els alumnes elaborin una resposta o un producte que demostri els coneixements i habilitats que s'han programat; la tasca d'avaluació permet obtenir aquest producte resultant que ens donarà compte dels objectius assolits.

“Una tasca d’avaluació serà competencial quan, per donar-hi resposta, obligui a l’alumnat a mobilitzar sabers ben diversos i a interrelacionar-los. No es tracta tant de fer moltes preguntes per comprovar si sap aplicar cadascun dels coneixements en l’anàlisi de la situació-problema, sinó per comprovar si sap fer-ho de manera integrada”. (Sanmartí, Neus (2010): “Avaluar per aprendre”, en premsa.

Aquestes tasques haurien de complir les següents condicions:

- L’activitat presenta situacions properes a l´alumnat, a les seves experiències, a la seva realitat.
- Han de ser obertes: han de permetre alternatives, interpretacions o soluciones diverses.
- Afavoreix la implicació de l´alumnat, la presa de posicionament, la formulació d’opinions i punts de vista.
- Les activitats no poden demanar únicament reproduir el que ja se sap sinó aplicar els coneixements apresos a noves situacions o problemes.

Seguidament, compartirem el treball dels grups amb la resta de companys i companyes, per anar trobant punts en comú i d’altres a tenir en compte.