Activitat 1. Criteris, indicadors i evidències

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Revisar la pràctica feta a les activitats 3, 4 i 5 del bloc 1.
  • Contrastar-la amb una pauta d’avaluació
  • Enriquir la tasca d’avaluació de la unitat didàctica/activitat proposada.


 Descripció
L’activitat que es dissenyarà ha d’estar integrada dins de la programació en curs. En cap cas no es tracta de dissenyar una activitat aïllada o que ja s'hagi dut a terme amb els alumnes.




Orientacions de treball


Individual 1. Prenent la pràctica que heu dut a terme en el bloc 1, activitats 3, 4 i 5, classifiqueu els objectius, els criteris d'avaluació i els indicadors que vàreu elaborar. Podeu revisar aquests conceptes en el marc teòric del bloc 1.


Gran grup 2. Presenteu la vostra tasca als vostres companys per tal d'enriquir-la, si convé.





Gran grup 3. Un cop enriquides per tot el grup, poseu les vostres tasques d'avaluació a la carpeta de formació. A la carpeta de formació heu de posar tantes tasques d'avaluació com n'hagueu desenvolupat i enriquit.




Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació





ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Partint de la pràctica del Bloc 1 cada docent individualment ha de presentar una pràctica d'avaluació mitjançant una graella on hauran de constar els objectius de la pràctica i els criteris d'avaluació i els indicadors d'assoliment que s'hi relacionen.

Cada docent presentarà la seva tasca d'avaluació als companys i col·lectivament milloraran i enriquiran les tasques respectives.

Finalment totes les tasques enriquides formaran part de la carpeta de formació.