Activitat 1. Què vull indagar?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Familiaritzar-se amb la formulació de preguntes de recerca a partir d’un tema.
  • Concretar individualment els objectius de la indagació a l’aula.
  • Formular les preguntes de recerca en relació amb els objectius d’indagació.


 Descripció Us proposem aquesta activitat per tal d’acotar bé el tema sobre el qual preparareu la vostra experimentació. Una manera de delimitar bé l’àmbit de l’experimentació és que cadascú formuli una pregunta de recerca.
Orientacions de treball1. Escolliu un dels temes que heu proposat a l'activitat 1 i a l'activitat 4 de la fase 2 i formuleu, seguint les recomanacions del coordinador, preguntes concretes per indagar l’aspecte que heu triat a l’aula.

2. Posada en comú. Presenteu les preguntes a la resta del grup i debateu si són adequades tenint en compte les recomanacions del coordinador. Si s’escau, feu propostes de millora.

3. Trieu una pregunta de recerca que us serveixi com a punt de partida de la vostra experimentació i elaboreu un document conjunt per recollir totes les preguntes de recerca.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació

S’han de reprendre els temes recollits a les activitats 1 i 4 de la fase 2. Abans de començar la fase 3, si el coordinador no està familiaritzat amb la metodologia de recerca, es recomana la lectura dels documents següents:

L’enllaç anterior porta a tractar la importància de les preguntes en la metodologia de la pràctica reflexiva, tant per ajudar el coordinador de la FIC a dinamitzar les sessions, com per orientar els docents-participants a formular la pregunta de recerca.

És molt important orientar bé els docents en la formulació de la pregunta de recerca amb unes orientacions senzilles atès que no es tracta d’una recerca universitària:

  • els participants han de formular preguntes sobre aspectes a observar, les quals haurien de ser d’indagació, no preguntes didàctiques del tipus “quines activitats puc fer per…?, com puc treballar l’expressió oral?" etc..
  • és recomanable formular un tipus de pregunta que busqui l’explicació de fenòmens que passen a l’aula. Alguns exemples poden ser:
  • Per què els alumnes cometen sempre el mateix error?
  • Com es pot millorar la interacció oral entre els alumnes? Quin tipus de tasques fomenten una interacció més real, més natural…? Per què?
  • Quina percepció tenen els alumnes de les tasques d’autoavaluació i coavaluació? Per què?
  • Quin tipus de feedback afavoreix la millora de l’expressió oral? Per què?
  • Com puc ajudar l’alumne que s’adoni dels seus errors fossilitzats per tal que els corregeixi?

Depèn del nombre de docents-participants i dels interessos i motivació a l’hora de fer la recerca, es pot proposar que la indagació es faci individualment, en parelles o petits grups.

A partir dels diferents temes escollits, caldria escollir lectures apropiades per a cada indagació suggerides pel coordinador o pels participants.

Es recomana utilitzar un espai Moodle o similar per anar recollint tot el que van fent els docents-participants en el procés d’experimentació a l’aula.