Activitat 1. Autodiagnosi

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Registrar el punt de partida de cadascú, per tal de facilitar que, al final de l’itinerari, es pugui fer una valoració personal.
Orientacions de treball


 Descripció Cadascú comença per escriure la resposta a les preguntes següents:

  • Creus que la teva escola s’identifica amb una metodologia? Quins trets són els que la caracteritzen?
  • Quins aspectes d’aquesta metodologia de centre implementes a la teva aula?
  • Quins aspectes de la metodologia del teu centre o aula creus que es poden millorar per tal d’atendre a tot l’alumnat?
  • Creus que aquests canvis es podrien portar a terme en un futur proper?

Aquest és un document personal, que cadascú haurà de guardar. En acabar l’itinerari es proposarà reprendre’l per fer una valoració personal de l’evolució realitzada.