Activitat 6: Avaluació
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Activar i compartir coneixements sobre l’avaluació de l’escrit.
  • Compartir reflexions sobre la importància de comentar el procés i el resultat del treball d’escriptura que realitzen els estudiants (donar feedback) i com fer-ho.
  • Compartir reflexions sobre la utilitat d’una rúbrica per avaluar les activitats d’escriptura. Descripció

Us proposem que escolliu aquelles lectures, recursos i exemples pràctics, que us poden ajudar en el vostre disseny de la pràctica d’aula. Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes. El que és important és recollir idees i recursos per a l’avaluació de l’expressió escrita, seleccionar-los i adaptar-los en funció del disseny de la vostra pràctica.


Orientacions de treball1. Segurament la millor manera de començar aquest apartat relatiu a l’avaluació és partir d’idees i conceptes clars. Us proposem que treballeu individualment o per parelles i escolliu aquelles lectures que penseu que us poden ajudar en el disseny de la pràctica d’aula d’aquest itinerari i aquelles que us poden enriquir en aspectes del vostre interès.

En aquest sentit les lectures següents us poden ser d’utilitat:

a) FIGUERAS, Neus. “Avaluar per aprendre, avaluar per motivar”. La mirada experta. Ensenyar i aprendre llengües. CIREL, 2011, p. 27-43

L’autora parteix de les activitats de formació del professorat per fer un relat molt entenedor sobre aquells aspectes clau de l’avaluació que cal tenir presents. L'article exposa que malgrat la posada en marxa de sistemes d'avaluació interna i d'avaluació externa, malgrat l'impacte de les proves PISA, i malgrat el creixent nombre d'actuacions avaluatives de tot tipus, previstes en l'aplicació de la LOE i de la LEC, la major part de les activitats de formació dirigides al professorat han estat relacionades amb l'anàlisi de resultats i com millorar-los. L'aprenentatge de tècniques que permetin al professorat observar i identificar, de forma fiable, què aprenen els alumnes en relació als objectius d'aprenentatge, i la formació en l'elaboració d'instruments d’avaluació adaptats a les necessitats de cada context, s'ha mantingut en un segon pla. Cal que els docents s'apropin al món de l'avaluació rigorosa, vàlida i fiable. I cal aprofitar el debat competencial per convertir realment l'aula en un espai on visquin, harmònicament, docència, aprenentatge i avaluació, amb l'objectiu principal de facilitar i millorar els aprenentatges de llengües.


b) CASSANY, Daniel. Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit. Col·lecció: Materials per a la innovació educativa, 140. Ed. Graó i ICE de la UB. Barcelona 2004 (2ª edició)

Reparar l'escriptura [Consulta: 26 setembre 2012]

Les preguntes sobre la correcció del text escrit que apareixen a l’inici d’aquest escrit ajuden a reflexionar sobre què, quan i com corregir les produccions escrites de l’alumnat. Què es la correcció? Val la pena corregir? Quins objectius té la correcció? Per què es corregeixen només els errors d’un text? Quins textos cal corregir? Cal corregir tots els errors d’un text? Com cal corregir? Com podem fer més atractiva la correcció? El text també dóna idees valuoses sobre tècniques de correcció: negociació de la correcció, marques, elaboració de marques, llistes de control, la bitàcola o quadern de navegació, reformulació d’un text, el taller d’escriptura, etc. i acaba donant deu consells per millorar la correcció implicant l’alumnat en el procés de correcció.

c) Orientacions per a la millora de l'expressió escrita. Educació secundària obligatòria. Departament d’Ensenyament, 2012 [Consulta: 26 setembre 2012]

Annex II. Criteris d’avaluació de l’expressió escrita de les proves externes de competències bàsiques (pàgines 18 i 19).
Annex VI. Rúbrica valorativa d’elaboració d’un text argumentatiu de 4t curs.

d) Providing Feedback on Student Writing

Desprès d’una introducció molt concisa i encertada, el document proposa veure un vídeo i seguir un taller que el vostre grup pot decidir seguir o no depenent dels vostres interessos:

Providing Feedback on Student Writing (text)

Providing Feedback on Student Writing (vídeo) [Consulta: 26 setembre 2012]

En aquest mateix document poden resultar interessants les idees sobre elaboració de rúbriques per fer seguiment i donar feedback sobre els textos escrits que elabora l’alumnat:

Build a Rubric [Consulta: 26 setembre 2012]

Things To Consider [Consulta: 26 setembre 2012]

e) Exemples de rúbriques d’expressió escrita que poden ajudar a dissenyar i desenvolupar la pròpia rúbrica per a les activitats escollides a la fase 1, tot i que aquests exemples no s’han d’interpretar com a guia en cap moment.

Exemples de l’IES Sa Blanca Dona (Eivissa):

Rúbrica d'avaluació d'un text escrit

Exemple de rúbrica per a un text narratiu:

Rubric for a Narrative Writing Piece

f) BRYAN, A. et al. Beyond the red pen. Clarifying Our Role in the Response Process. The English Journal Vol. 90, No. 1, Teaching Writing in the Twenty-First Century (Sep., 2000), pp. 94-101 Published by: National Council of Teachers of English Article Stable URL: The English Journal

El fet de posar notes i comentar els treballs escrits dels estudiants pot ser motiu de tensió per al professor/a. Aquest article tracta de diversos aspectes relacionats amb els comentaris del professor/a als textos que han escrit els estudiants, tant des del punt de vista dels estudiants com del professorat i anima a la reflexió d’una manera molt motivadora. Les conclusions dels autors són una llista clara i efectiva d’implicacions pràctiques que poden ajudar el professorat en les seves classes.

g) Currículum educació secundària obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915, Àmbit de llengües, Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres.
Currículum d'ESO. Àmbit de llengües [Consulta: 28 setembre 2012]

Als documents que trobareu més avall, s’han recollit els apartats de criteris d’avaluació del currículum, dels diferents nivells i llengües de l’ESO. Aquests documents són una bona eina de consulta quan es tracti de dissenyar l’avaluació de l’activitat triada.

h) Proves d’avaluació del Departament d’Ensenyament [Consulta: 26 setembre 2012]

Consultar i comentar aquestes proves pot ajudar el grup a valorar i decidir quin tipus d’activitats d’avaluació convé dissenyar i aplicar.


Materials