Activitat 2: Bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escripturaAquesta activitat té com a objectiu:

 • Compartir, consensuar i concretar els principis sobre els quals es dissenyaran les activitats d’escriptura que s’experimentaran a l’aula durant aquest itinerari. Descripció
Us proposem que escolliu aquelles lectures que penseu que us poden ajudar en el disseny de la pràctica d’aula. Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes. El que és important és recollir noves idees, o reafirmar-se en els partits ja presos, que serveixin de base per dissenyar la pràctica conjunta que haureu d’experimentar a l’aula.

Orientacions de treball
1. Escolliu les lectures sobre les bases metodològiques per a l’ensenyament–aprenentatge de l’escriptura. Considereu la tria de les lectures en funció de la utilitat per al disseny de la vostra pràctica d’aula.


a) Orientacions per a la millora de l’expressió escrita. Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Departament d’Ensenyament, juny 2012.
Orientacions per a la millora de l'expressió escrita [Consulta: 21 setembre 2012]

Document elaborat des de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, del Departament d’Ensenyament. Destaquem aquelles parts del document que us poden ser més útils per dissenyar la vostra pràctica:

 • El procés de l’expressió escrita, p. 5
 • Tipus de text i models, p. 10
 • Qüestionaris per a la millora de l’expressió escrita, p. 14
 • Criteris d’avaluació de l’expressió escrita de les proves externes de competències bàsiques, p. 18
 • Mètodes per a la planificació del text, p. 23
 • El resum, l’exposició i l’argumentació a 3r i 4t cursos, p.25

b) PÉREZ ESTEVE, Pilar; ZAYAS, Felipe. “Enseñar a escribir”. Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza Editorial, 2007, p. 182-188.

Capítol del llibre Competencia en comunicación lingüística, dedicat a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita. Parteix del principi que saber escriure implica saber participar en activitats socials mitjançant l’escriptura, a més de saber usar recursos lingüístics, textuals i discursius implicats en els diferents tipus de text. Es proposa dissenyar activitats d’escriptura a partir de seqüències didàctiques, i se’n donen les característiques. També es proposa llegir per escriure, és a dir, integrar les activitats de lectura per recollir informació i reutilitzar-la en el text escrit. Es parla del paper que la reflexió metalingüística ha de tenir en les activitats d’escriptura, i també del paper clau de l’operació de revisió del text i d’avaluació de l’aprenentatge. La part final del capítol es dedica a la composició de textos literaris.


c) CAMPS, Anna. “Siete principios en que basar la enseñanza de la escritura en Primaria y Secundaria”. Leer.es.
Siete principios en que basar la enseñanza de la escritura en Primaria y Secundaria [Consulta: 21 setembre 2012]

Aquest article publicat al web del “Ministerio de Educación” Leer.es, proposa abordar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura seguint els set principis següents:

1. Crear un entorn que integri l’escriptura en les activitats habituals de l’escola i diversificar les situacions d’escriptura.
2. Establir un doble objectiu en les activitats d’ensenyament de l’escriptura: un objectiu discursiu i un objectiu específic d’aprenentatge.
3. Plantejar tasques d’escriptura progressivament complexes que permetin als alumnes avançar en el domini dels gèneres textuals formals.
4. Tenir en compte que escriure és un procés i fer-ne conscients els estudiants.
5. Parlar per escriure.
6. Llegir per escriure, escriure per llegir: "escriure com a diàleg entre textos".
7. Guiar l’alumne: un procés d’avaluació formativa.


d) CASSANY, Daniel. "Idees per llegir i escriure al segle XXI." Projecte Educatiu: El llibre de la nostra escola. Editorial Planeta Grandes Publicaciones (2004), p. 6 [Consulta: 21 setembre 2012]

Idees per llegir i escriure al segle XXI.

Aquest text dóna de forma breu i clara, sis idees per escriure a l’aula:

1. Obrir l’aula a la realitat escrita de l’entorn.
2. Posar èmfasi en el significat i en la interpretació.
3. Llegir i escriure en cooperació.
4. Parlar per llegir i escriure.
5. Posar èmfasi en el procés.
6. Llegim i escrivim amb els nois.


e) COTS, Josep Maria [et al.]. “¿Por qué hay que reflexionar sobre el proceso de escribir?”. La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas. Barcelona: Ed. Graó, 2007, p. 89-96.

En aquest capítol del llibre La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas, es proposa reflexionar sobre el procés d’escriptura, i a fer-se preguntes com les següents, des del punt de vista de l’aprenent:

 • Què hi poso?
 • Com ho poso?
 • S’entén?
 • Està ben escrit?Podeu utilitzar la taula per anotar aquelles idees que heu extret de les lectures i que us poden ser útils per al disseny de la vostra pràctica:


Orientacions per a la millora de l’expressió escrita

Enseñar a escribir

Siete principios en que basar la enseñanza de la escritura

Idees per llegir i escriure al segle XXI

¿Por qué hay que reflexionar sobre el proceso de escribir?


Materials