Activitat 5. Symbaloo

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conèixer una eina de personalització que permet optar per itineraris propis d’aprenentatge.


 Descripció
A partir de la visualització dels tutorials de l’aplicació presentada, en petits grups portareu a terme una petita pràctica per familiaritzar-vos amb aquest recurs i així poder veure les seves possibilitats d’aplicació a l’aula.


Orientacions de treball


Petit grup 1. Formeu grups de tres persones, llegiu aquest text, mireu els tutorials i completeu el full de treball:

Per l’ampli ventall d’oportunitats que hem de proporcionar als nostres alumnes comptem amb la tecnologia com aliada. Tot seguit presentem una eina de personalització, amb la que els alumnes poden organitzar els seus itineraris propis d’aprenentatge.

Symbaloo permet recopilar, classificar i compartir adreces d'interès. Facilita la tasca d’enllaçar pàgines web preferides i mostrar-les en una sola pantalla com a plafó, escriptori o pàgina d'inici de navegació (que anomenen “webmix”). La pàgina mostra uns compartiments quadrats editables, que anomenen “blocs”. Es pot configurar fàcilment l’aspecte del bloc: el color, si cal text o no, associar una icona o imatge representativa. A part d’un lloc web, amb aquesta eina també es poden enllaçar canals de notícies (RSS) i inserir elements multimèdia… Així doncs, es poden afegir mòduls de cerca, de notícies, reproductors de vídeo i àudio… Existeix una versió educativa (especialitzada) Symbaloo EDU disponible tant per ordinador com per mòbils i tablets. Per facilitar la captura d'adreces d'interès existeix Symbaloo com a extensió o complement dels navegadors Firefox, Chrome i Safari.

El principal ús didàctic d'aquest programa és poder oferir a l'alumnat uns escriptoris personalitzats tant pel treball individual com pel col·lectiu. Com a eina de cooperació, cal destacar les opcions que té per compartir les “webmix” realitzades i els nivells de permisos d’ús que generen (ús públic amb difusió a la galeria, selecció restringida d’usuaris…).

Alguns dels seus usos poden ser:

  • Itineraris d'aprenentatge personal: el “webmix” o plafó inicial pot estar pensat amb una tria d'activitats que serveixin per l'entrenament o exercitació d'un contingut concret. La seqüenciació es pot establir clarament numerant o ordenant de forma visible els “blocs” i intercalant, si es creu necessari, estímuls o zones de retroacció positiva a la tasca de l'usuari. Tant l'ordre com el nivell de dificultat de les activitats respondrà al perfil de l'usuari concret per qui s'ha dissenyat el recurs. Un dels avantatges d'aquest entorn és que sempre és ampliable (afegint els blocs que siguin necessaris) i l'usuari visualitza (i pot refer, si cal) les activitats ja realitzades.
  • Presentació col·lectiva de temes: en una mateixa pantalla es poden compartir amb tot el grup classe informacions seleccionades sobre un tema concret diversificant els formats i els nivells de contingut.

La facilitat d'edició permet també que el mateix alumnat usi la plataforma per presentar, com a índex, productes elaborats de forma cooperativa.

A més:

  • La plataforma permet la confecció d'entorns relacionats entre sí, de manera que uns portin als altres, establint una estructura jeràrquica o en xarxa segons els usos. Per exemple, és recomanable la confecció d'un “webmix” general d'aula que consti de blocs diferenciats per colors segons siguin individuals, de grup o temàtics.
  • A cada bloc individual es pot associar la imatge i el nom de l'alumne/a usuari (si l'entorn es manté protegit per ús intern del col·lectiu, no caldrà autorització d'imatge). Cadascun d'aquests blocs enllaçarà a la proposta d'itinerari que des de l'entorn personal s'ha preparat per cada alumne.
  • Als blocs de grups de treball es poden facilitar, per exemple, els passos per fer “caceres del tresor” o webquests.
  • Es poden oferir blocs monogràfics segons projectes, àrees o matèries, racons…
  • Es poden afegir enllaços a altres llocs de comunicació i difusió que posi en contacte l'aula amb la resta del centre i amb d'altres centres (blogs, sites…).Petit grup 2. Amb els mateixos grups de treball que heu format en l’activitat anterior, realitzeu la pràctica proposada en el següent full de treball.
Materials