Activitat 2. Pràctica a l’aula 1

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Formular bones preguntes com a eina per elaborar nou coneixement en tots els alumnes.
  • Percebre els resultats de les tasques realitzades amb la nova formulació de preguntes.


 Descripció
Partint de les reflexions de l’activitat anterior, centrarem la nostra atenció en la formulació de bones preguntes com a eina per facilitar l'adquisició de nous coneixements en tots els alumnes. Després portareu a la pràctica algunes de les activitats que heu preparat. Aquesta pràctica es recollirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Formeu dos o tres grups, llegiu els textos i realitzeu l’activitat del full de treball.

En preparar una situació d’aprenentatge generalment primer pensem en la intenció, els objectius, els continguts i l’avaluació. Pensem quan i com: decidim una seqüència d’activitats i ens valem del nostre bagatge pedagògic, del que sabem i llegim, de les experiències que coneixem… per decidir les estratègies metodològiques i els recursos que utilitzarem.

A l’aula tenim una diversitat d’alumnes i per tant amb característiques variades que si no les tenim en compte abans de dissenyar l’activitat creem una sèrie de barreres que fan que alguns no puguin participar o no posin l’esforç i interès necessari per aprendre.

Aturem-nos a pensar, per exemple, en el sentit de la proposta una activitat com pot ser passar un qüestionari escrit als alumnes per detectar les idees prèvies sobre un tema que treballarem. Molts no trobaran quina és la seva utilitat, la manca de motivació els portarà a no esforçar-se ni a implicar-se en aquesta. Entendran que el mestre els fa unes preguntes (generalment reproductives del tipus: quines són les parts d’una flor?) per comprovar si saben les respostes correctes, i si perceben que no les saben o se senten insegurs, alguns es desanimaran, baixarà la seva autoestima i abandonaran, o no expressaran els seus coneixements, les idees que segur que tenen i que haurien de servir de base per relacionar amb els nous coneixements que ens proposem.

Molt diferent seria si per aconseguir el nostre propòsit dissenyem una activitat que cerqui la implicació dels alumnes, un dels principis del disseny. Si generem una conversa a l’aula o si el qüestionari planteja preguntes obertes i productives del seu entorn proper, que tinguin múltiples respostes i evitin la sensació que només n'hi ha una correcta, que siguin “petits reptes” per l'alumnat (Com explicaries a un amic que és una planta? A la Marta li agraden les flors perquè tenen els pètals acolorits. En Marc li diu que hi ha flors sense pètals i la Marta no s’ho creu, tu que en penses?) segur que aconseguirem donar un pas endavant en relació al compromís dels alumnes per activar els seus coneixements, les seves idees i els nous coneixements que es volen treballar i seran capaços d’expressar-los.

El coneixement parteix d’una vivència, d’una experiència, d’una necessitat de saber, de resoldre un dubte… En aquesta base de l’aprenentatge que és el qüestionament (d’allò que vivim, que sentim…) ens adonem de la importància que té la formulació de les bones preguntes com un aspecte imprescindible per a l’aprenentatge i la bona docència. Les bones preguntes fan pensar i reflexionar, generen la necessitat de conèixer perquè són provocadores i creen dubtes reals.

“Una bona pregunta és el primer pas cap a una resposta, és un problema pel qual podem trobar una solució. Una bona pregunta és una pregunta estimulant que invita a fer una millor observació, un nou experiment o prova. Una bona pregunta promou que els alumnes “facin” més que “diguin” la resposta.” Elstgeest

Els documents següents, ens fan reflexionar sobre la nostra tasca amb l’alumnat a l’hora de plantejar-los nous aprenentatges.Full de treball: Pràctica 1 (fic B3-2.1)


Individual 2. Porteu a la pràctica amb els vostres alumnes les noves propostes que heu preparat en l’activitat anterior i reflexioneu sobre els resultats obtinguts. En acabat recolliu l’experiència en el document per a la carpeta de formació.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


Materials