Ara que ja heu vist, al mòdul anterior, com publicar un Quadern a una pàgina web es dedicarà aquest mòdul a conèixer les possibilitats d'integrar Quaderns Virtuals a les plataformes educatives Moodle i la intranet de centre.

Com que cadascuna d'aquestes plataformes té una certa complexitat, només són obligatòries les pràctiques relacionades amb Moodle (és a dir, fins a la pràctica 4, inclosa). Així, l'última pràctica, que explica com integrar Quaderns Virtuals a la intranet de centre és opcional i, per tant, no és requerida per superar el mòdul.

Avantatges de la publicació d'un Quadern a una plataforma educativa

S'entén per plataforma educativa un entorn virtual dinàmic o un espai de comunicació a Internet, on té lloc l'ensenyament i l’aprenentatge. Alguns exemples de plataformes són: Moodle, Claroline, Blackboard, Sakai i la intranet de centre.

Actualment, Quaderns Virtuals és un servei totalment integrat a les plataformes Moodle i la intranet de centre: el professorat pot assignar Quaderns als alumnes donats d'alta a qualsevol d'aquestes plataformes. Per a cada Quadern, el professor/a pot determinar un conjunt de paràmetres, com ara, l'aparença, el nombre màxim de lliuraments o si està permesa la correcció automàtica.

Plataformes educatives amb Quaderns Virtuals: Moodle i Intraweb

L'alumnat, un cop identificat dins el sistema, trobarà els enllaços de les activitats que tingui assignades. Des de la pantalla inicial de cada Quadern, alumnes i professors podran accedir als diferents fulls, veure l'estat del Quadern (iniciat, lliurat o corregit), comprovar els lliuraments realitzats i consultar la puntuació. El nombre de fulls i els títols els determinarà l’autor/a del Quadern mitjançant l’editor. L'aparença o entorn visual, el límit de lliuraments, l’activació de correcció automàtica i el fet de permetre anotacions per a cada pregunta són opcions molt interessants des del punt de vista pedagògic. Aquestes opcions seran establertes pel professor/a un cop assigni els Quaderns al seu grup classe a través d'alguna de les plataformes educatives anteriors.

Pantalla inicial d’un Quadern amb l’aparença estàndard

La correcció automàtica permet l'autoavaluació, d'aquesta manera, l'alumnat pot fer Quaderns individualment i des de casa com a feina de reforç. L’alumnat podrà comprovar si les seves respostes són correctes o no mitjançant una retroacció (feedback) immediata dels seus resultats.

Sovint, poden passar dies des que s’encomanen les activitats tradicionals als alumnes fins que reben les correccions i els comentaris dels docents. Amb l’opció de correcció automàtica dels Quaderns, a més de l’atractiu de l’entorn multimèdia, conèixer els resultats al moment els reforçarà l’aprenentatge. Tanmateix, els Quaderns poden ser un recurs didàctic per fer servir a les aules, amb correcció automàtica o diferida, per treballar en grup o individualment. El professorat serà l’agent educatiu que decidirà l’ús segons les finalitats i els objectius educatius de les sessions atenent a les particularitats del seu alumnat.

L’altra opció, permetre anotacions per a cadascuna de les activitats, és possible gràcies als quadres d’intervenció, que permeten la interacció educativa alumnat – professorat. Aquest recurs de comunicació asincrònica, que pot aparèixer a cada activitat si el docent així ho estableix, possibilita que l’alumnat pugui fer arribar al seu professor/a, els dubtes i els comentaris que li sorgeixin durant l'elaboració del Quadern. El professorat té, amb aquest recurs, una eina per poder interactuar amb l'alumnat i fer un seguiment individualitzat de l’aprenentatge.

Quadre d'intervenció Quadre d’intervenció d’una pregunta

Els Quaderns es poden fer en una única sessió o es poden treballar en dies successius, ja que les respostes de l'alumnat, així com les comunicacions generades amb els quadres d'intervenció, es guarden al servidor de Quaderns Virtuals. D'aquesta manera, el professor/a pot consultar en qualsevol moment l'estat dels Quaderns per fer un seguiment individualitzat dels seus alumnes i poder-ne avaluar adequadament l'aprenentatge.

Accés com a alumne a una plataforma educativa

Un dels objectius d'aquesta pràctica és oferir una visió general de l'accés a un Quadern des del punt de vista de l'alumne, però sense entrar en detall dels passos que s'han de seguir per donar-lo d'alta a la plataforma. Això serà el que veureu a les pròximes pràctiques, on es tracten individualment cadascuna d'aquestes plataformes i s'explica com afegir Quaderns i fer-ne el seguiment.

Moodle

Moodle és un entorn virtual dinàmic de codi lliure que permet l'ensenyament i l'aprenentatge. Està traduït a més de disset llengües i és molt fàcil d'usar, de gestionar i d'administrar.

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per recursos (pàgines web, documents…) i activitats, com per exemple: fòrums, wikis o Quaderns Virtuals. Per tant, per poder veure correctament el Quadern Virtual, primer s'ha d'accedir al curs que el conté.

Accés a un Quadern des de Moodle

Si accediu al Moodle del curs, com sempre fent servir el vostre identificador de la XTEC i la vostra contrasenya, veureu que teniu assignat un Quadern Virtual que haureu de respondre.

Imatge Accés a un Quadern Virtual d'un curs de Moodle

Un cop dins del Quadern caldrà anar responent les diferents preguntes. Recordeu-vos de desar les vostres respostes i d'anar lliurant els fulls a mida que els aneu enllestint.

Quadern Virtual dins de Moodle
Quadern Virtual d'un curs de Moodle

Pràctica

En aquesta pràctica se us proposa accedir a Moodle i respondre les preguntes del Quadern que trobareu assignat. A més, feu servir com a mínim un cop els quadres d'intervenció per enviar algun dubte o comentari al vostre formador/a.