Introducció a Moodle

Moodle és l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, és a dir, entorn modular dinàmic d’aprenentatge orientat a objectes. Es tracta d’un entorn:

  • Virtual ja que és un espai de comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge.
  • Dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels participants. És utilitzat per un gran nombre d'usuaris, que creix dia a dia, i està traduït a setanta llengües, entre elles, el català.
  • Modular perquè s’hi poden afegir funcionalitats noves, o mòduls d’activitats, que encaixen perfectament amb les presents.
  • Orientat a objectes, per la forma en què s’ha programat.

Un clar exemple de Moodle és l'entorn Odissea on es desenvolupen els cursos de Formació telemàtica del Departament d'Ensenyament.

Moodle aporta beneficis als estudiants: els ofereix un entorn privat i personal on han d'identificar-se per entrar, i que, un cop dins, els facilita la localització i l'accés als cursos als quals estan inscrits. Quan un estudiant entra en un curs, troba una estructura clara, entenedora i molt navegable, amb activitats programades seguint el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns, com ara textos i imatges, o recursos externs, com llocs web per visitar. També hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci.

Però Moodle no només és profitós per als estudiants, també ofereix beneficis al professorat, que no necessita tenir cap mena de coneixement tècnic ni de programació per accedir-hi. De nou, un cop identificat, el professorat es troba amb una interfície visual molt agradable i amigable des de la qual pot crear fàcilment activitats didàctiques motivadores, tant individuals com grupals, i pot afegir-hi recursos de tota mena. A més, fer el seguiment i l’avaluació dels estudiants i de l’efectivitat de les activitats és una tasca molt senzilla i que es pot personalitzar.

Per a poder fer les pràctiques d'aquest mòdul i així conèixer l'entorn, s'ha creat un curs Moodle per cadascun dels alumnes del curs. Per accedir-hi heu de fer servir el vostre usuari i contrasenya Xtec. El vostre tutor/a us haurà fet arribar la informació necessària per accedir-hi.

La unitat de treball de Moodle són els cursos, que, alhora, poden estar formats per recursos (pàgines web, documents…) i activitats (fòrums, wikis, JClic o Quaderns Virtuals…).

Trobareu més informació d'aquests paràmetres del curs al curs d'Ús i dinamització de Moodle.

Recursos

Moodle permet publicar materials que el professorat ha preparat específicament per als estudiants d’un curs amb el programa preferit: documents de text (amb OOWriter, MSWord, PDF, etc.), fulls de càlcul, imatges, sons, etc. Aquests materials es poden trobar dins el mateix curs, al directori Fitxers, o bé poden consistir en un enllaç a un altre lloc web. També podeu crear una pàgina de text o web on reflectir els materials que voleu deixar a l'abast dels estudiants.

Podeu intentar afegir algun recurs al vostre curs (com per exemple una etiqueta o un fitxer).
Si teniu dubtes de com fer-ho consulteu el mòdul 2 del curs Ús i dinamització de Moodle.

Activitats

Les activitats són el cor del sistema de gestió de cursos. És molt fàcil d'afegir noves activitats a un curs: quan l'edició del curs està activada, el professor/a pot agregar activitats des d'una llista desplegable intuïtiva amb els mòduls disponibles, com ara:

  • Les aportacions en els fòrums permeten un intercanvi asíncron del grup al voltant d'un tema compartit. D'aquesta forma, es fomenta el treball col·laboratiu i es facilita l'aclariment de dubtes. A més, els alumnes poden qualificar les aportacions al fòrum, basant-se en les escales determinades pel creador del curs.
  • Les tasques mostren als alumnes la feina que han de fer i faciliten el lliurament dels fitxers resultants (que poden tenir gairebé qualsevol format: documents de text (pdf, doc), imatges (gif, jpg, png)…).
  • El wiki facilita la realització de treballs en grup ja que és un tipus de pàgina web que s’edita molt fàcilment: només cal accedir-hi des del navegador, fer clic al botó per editar, fer els canvis, previsualitzar el resultat, i desar-lo. Amb aquests pocs passos, els canvis fets queden fixats i a disposició de tothom que visiti la web.

De nou és recomanable que intenteu afegir alguna activitat (per exemple un fòrum) i, si teniu qualsevol dubte recordeu que podeu consultar el curs d'Ús i dinamització de Moodle.

A més, tal i com s'ha comentat abans, Moodle presenta un disseny molt modular i per aquest motiu es poden desenvolupar i afegir noves tipologies d'activitats, com s'ha fet amb JClic o Quaderns Virtuals.

Dins el Pla de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Educació, hi ha el curs D204 Ús i dinamització de Moodle. És recomanable revisar-ne el material per ampliar els coneixements de la plataforma educativa Moodle.