Fraccions equivalents

Presentació gràfica de l'activitat

Funcions que es faran servir en aquesta activitat:

Objectiu de l'activitat
Calcular una fracció equivalent partint d'una altra i fer la comparació gràfica mitjançant diagrames de sectors.

Desenvolupament de l'activitat

1. Obrir el fitxer M3 i afegir un nou full anomenant-lo M3P5 fraccions equivalents diagrames
2. Escriure a la cel·la B6: =SI(A1=0;ALEATENTRE(1;6))
3. Escriure a la cel·la B8:=SI(A1=0;ALEATENTRE(B6+1;10))
4.Fer que el fons de les cel·les B6 i B8 sigui verd.
5. Escriure a la cel·la F6: =SI(I(B6=D6;B8=D8);"";SI(O(D6="";D8="");"";SI(B6*D8=B8*D6;"bé";"no"))) per avaluar l'activitat.
6. Fusionar les cel·les F6:F8 i fer que el fons de la cel·la F6 sigui de color taronja 4. Aquesta cel·la avaluarà l'activitat.
7. Fer que el color de fons de les cel·les D6 i D8 sigui gris 20%. En aquestes cel·les l'alumne escriurà les solucions.
8. Escriure a la cel·la B22: =SI(O(D6="";D8="");"";SI(I(B6=D6;B8=D8);"S'ha escrit la mateixa fracció. Cal escriure una fracció que no sigui la mateixa que la que es proposa.";"")). En cas que l'alumne escrigui la mateixa fracció, es mostra la informació pertinent en aquesta cel·la
9. Fusionar les cel·les del rang B22:D26 i fer que el color de fons de la cel·la sigui Sun 4
10. Inserir un quadre de text on s'escrigui el següent: Es tracta d'escriure a les cel·les de color gris una fracció equivalent a la que hi ha a les cel·les de color verd sense tornar a escriure la mateixa fracció i que les cel·les D6 i D8 siguin nombres inferiors a 100. Posicionar aquest quadre de text com es veu en el gràfic de la presentació de l'activitat
11. Escriure a la cel·la H6: =B6
12. Escriure a la cel·la H8: =B8
13. Escriure a la cel·la G8: =H6/H8
14. Escriure a la cel·la G6: =1-G8

L'explicació d'aquests dos últims passos és la mateixa que la que hi ha en les notes de pràctica 3 del mòdul 3


15.Formatar l'amplada de les columnes amb les següents dades:

 • Columna A: 2,16cm
 • Columna B: 1cm
 • Columna C: 4,30cm
 • Columnes D, E, F i G: 1cm
 • De la columna H fins la columna R: 0,50cm
 • Columna T: 1cm
 • De la columna U fins la columna DP: 0,5cm

16. Escriure a la cel·la I8: =SI($B$8>=1;1;””)
17. Copiar la cel·la I8 a les cel·les del rang I8:R8 tenint en compte que després caldrà modificar el valor que hi ha després de l'igual augment-lo en una unitat fins arribar a 10. Exemple: cel·la I8: =SI($B$8>=1;1;””), cel·la J8: =SI($B$8>=2;1;””) …

L'activitat està pensada perquè valor de la cel·la B8 sigui 10 com a màxim. Evidentment aquest nombre es pot canviar.

18. Escriure a la cel·la U6: =D6
19. Escriure a la cel·la U8:=D8
20. Escriure a la cel·la T8: =U6/U8
21. Escriure a la cel·la T6: =1-T8
22. Escriure el número 1 a la cel·la V6
23. Extendre la cel·la V6 fins la cel·la DP6 amb la qual cosa s'obté una llista de números fins el 99
24. Escriure a la cel·la V8: =SI($D$8>=V6;1;"")
25. Extendre la cel·la V8 fins la cel·la DP8

26.Fer un diagrama de sectors amb les dades que hi ha a les cel·les del rang G6:G8.

 • En mostrar l'assistent el primer pas per fer el diagrama, fer clic en Diagrames de sectors i clic en Finalitza. Després fer el següent:
  • Apropar el cursor del ratolí a la llegenda del diagrama fins que es mostri la paraula "llegenda". En fer-ho, fer clic a la llegenda per eleminar-la amb la tecla Supr
  • Per canviar els colors dels sectors. fer el següent:
  • Fer doble clic al diagrama i després observar que en passar el punter del ratolí per sobre dels sectors es mostra una finestreta en la qual hi ha escrit "Punt de dades …"
  • En veure aquesta finestreta, fer clic al sector del diagrama i del menú, anar a Format | Formata la selecció | clic en la solapa Àrea i triar el color blanc
  • Finalment fer cli en d'acord
 • Fer el mateix procediment perquè el segon sector sigui de color bau 7.

*Fer clic en qualsevol cel·la, tornar a fer clic al diagrama i clic al botó dret del ratolí per mostrar el menú contextual.

 • D'aquest menú contextual, fer clic en Posició i mida …
 • Fer clic a la solapa Posició i mida i escriure les dades següents:
  • Amplada del diagrama: 4,82cm
  • Alçada del diagrama: 4,00cm
  • Posició X del diagrama: 0,10cm
  • Posició Y del diagrama: 4,62cm


27. Fer un diagrama de sectors amb les dades que hi ha a les cel·les I8 i R8.

 • En mostrar l'assistent el primer pas per fer el diagrama, fer clic en Diagrames de sectors i clic en Finalitza. Després fer el següent:
  • Apropar el cursor del ratolí a la llegenda del diagrama fins que es mostri la paraula "llegenda". En fer-ho, fer clic a la llegenda per eleminar-la amb la tecla Supr
  • Apropar el cursor del ratolí a la línea del marc del diagrama fins que es mostri una finestreta amb el text: "Àrea del diagrama"
  • En mostrar aquest text, fer clic amb el botó esquerre del ratolí
  • Del menú, anar a Format | Formata la selecció | i clic en la solapa Transparència per seleccionar l'opció de transparència i escriure-hi 100 a la casella corresponent. D'aquesta manera es fa transparent l'àrea del diagrama.
  • Finalment fer clic en d'acord.
 • Ara també convé fer transparent els punts de dades (els sectors). Es pot fer de la següent manera:
  • Apropar el cursor del ratolí a qualsevol línea del diagrama fins que es mostri una finestreta amb el text: "Punt de dades …"
  • En mostrar aquest text, fer clic amb el botó esquerra del ratolí
  • Del menú, anar a Format | Formata la selecció | i clic en la solapa Transparència per seleccionar l'opció de transparència i escriure-hi 100 a la casella corresponent. D'aquesta manera es fan transparents els sectors del diagrama.
 • Tenint fetes les transparències, fer el següent:
  • Fer clic en qualsevol cel·la, tornar a fer clic al diagrama i clic al botó dret del ratolí per mostrar el menú contextual.
  • D'aquest menú contextual, fer clic en Posició i mida …
  • Fer clic a la solapa Posició i mida i escriure les dades següents:
   • Amplada del diagrama: 4,82cm
   • Alçada del diagrama: 4,00cm
   • Posició X del diagrama: 0,10cm
   • Posició Y del diagrama: 4,62cm

Fent coincidir l'amplada, l'alçada i les posicions X i Y del dos diagrames (G6:G8 i I8:R8.), sembla un sol diagrama representatiu d'una fracció.

28. Fer el mateix tipus de diagrama explicat en el pas 26 per a les cel·les T6:T8
29. Fer el mateix tipus de diagrama explicat en el pass 27 per a les cel·les V8:DP8.
30. Les posicions X i Y d'aquests dos últims diagrames podrien ser 5,51cm i 4,62cm respectivament.
31. Protegir les cel·les que convingui.
32. Protegir les posicions i les mides del diagrames.
33. Fer no visibles les cel·les que convingui.
34. Comprovar que l'activitat funcioni correctament.
35. Desar el fitxer M3.