La notícia periodística

La notícia és un text explicatiu amb una estructura definida que té com objectiu informar, de la manera més clara i ràpida possible, dels esdeveniment d'actualitat. En aquesta pràctica ens referirem essencialment a la notícia escrita.

Els continguts i l’estructura

La notícia escrita es caracteritza per una estructura interna específica i una estructura externa complexa i diferenciada de qualsevol altre tipus de text

Estructura interna

La notícia ha de donar informació sobre les sis qüestions periodístiques bàsiques: què, qui, quan, on, com i per què. En general, la notícia comença donant al lector la informació més rellevant (lead o primer paràgraf) que després es va concretant i completant en els paràgrafs posteriors. La notícia s'estructura en paràgrafs breus amb un nombre no massa alt de frases i paraules.

Els interrogants i qüestions que ha de contestar una notícia són:

 • QUÈ: fet o esdeveniment que ha succeït (esdeveniment).
 • QUI: protagonistes de l'esdeveniment (protagonistes).
 • ON: lloc o espai on ha tingut lloc el fet o esdeveniment (lloc).
 • QUAN: moment o temps en què s'ha produït el fet (temps).
 • COM: formes o maneres en què s'ha esdevingut l'esdeveniment (maneres).
 • PER QUÈ: causes de l'esdeveniment.

Estructura externa

L'estructura externa de la notícia escrita presenta tres aspectes bàsics: els títols (avanttítol, titular i subtítol), el cos i la il•lustració.

Els principals elements de la titulació de notícies són:

 • Titular: és l'element fonamental del cap d'una informació. Va sempre en un cos superior a la resta i ocupa el lloc més destacat. Anuncia el fet, l'acció, i respon a les qüestions "qui" i "què". Ha de ser clar i complet i ha d'atreure l'atenció dels lectors i lectores.
 • Avanttítol: l’avanttítol és el títol secundari que precedeix el principal; té un valor complementari i respon a les qüestions "on" i "quan".
 • Subtítol: és aquell element de la titulació que continua el títol principal i el complementa. Respon a les qüestions "com" i "perquè".
 • Entradeta o lead: és un format de lectura ràpida. Ha d'oferir al lector les principals dades de la notícia d'una manera breu i clara, resumint els aspectes més substancials.

El cos de la notícia està format per diferents paràgrafs que desenvolupen el contingut. Sovint en el cos de la notícia apareix algun intertítol, que és un avanç de la informació que segueix en el paràgraf següent i generalment es fa servir per trencar la linealitat de la columna i per fer més fàcil la lectura del text.

Les il•lustracions solen ser força variades: fotografies, mapes, gràfics, infografies… Les il·lustracions solen portar un peu de foto que pot ser definit com l' explicació breu que es posa sota d'un gravat o una fotografia.

El comentari d’una notícia

Per a fer un comentari d'una notícia cal començar identificant:

 • El nom del mitjà on ha estat publicada.
 • La data de la seva publicació.
 • El títol/temàtica de la notícia.
 • L’autor.

A continuació i després de reconèixer la seva estructura interna, és a dir, saber si el periodista ha aconseguit donar resposta a les sis qüestions periodístiques bàsiques: què, qui, quan, on, com i per què, passar a fer:

 • El resum.
 • La valoració de les dades i la seva rigorositat.
 • L’opinió personal sobre el tema.

En el cas d’un diari també s’haurien de tenir en compte les seccions en que s’inclouen les notícies:

 • Nacional: inclou les notícies d’un país.
 • Internacional: recull la informació de l’exterior.
 • Local: conté les notícies referents a la ciutat o de l’àmbit territorial on s’edita el diari.
 • Apartats diversos: economia, societat, cultura, esports i comunicació.
 • Espectacles i agenda del dia: són seccions que no inclouen notícies, però si anuncis i relacions d’esdeveniments.
On es poden trobar notícies adaptades als alumnes?
D’on es poden treure notícies per a treballar-les a l’aula?

La redacció d’una notícia

Per elaborar una notícia és recomanable seguir el següent procés:

 • Triar l'esdeveniment de què es vulgui informar.
 • Identificar i buscar les fonts d'informació necessàries. Les fonts poden ésser directes, de les persones afectades o coneixedores del fets, o bé indirectes, extretes d'altres mitjans o documentació. Cal comprovar i verificar sempre que la informació obtinguda sigui fiable i contrastada.
 • Obtenir la informació gràfica. Realitzar les fotografies i buscar o elaborar altres recursos visuals: gràfics, infografies, que completin la informació escrita.
 • Ordenar i seleccionar la informació més adient i rellevant. La selecció s'ha de fer tenint en compte l'espai de què es disposa per al text definitiu.
 • Redactar i il•lustrar la notícia.
Veure notícies elaborades per alumnes

Idees per a treballar una notícia amb la PDI

Si bé el treball d’una notícia, ja sigui la lectura i el comentari com també la redacció, és eminentment un treball individual o en petit grup. Hi ha una sèrie d’accions que es poden realitzar en gran grup i la PDI pot ajudar i força.

a) Presentació dels mitjans de comunicació electrònics on es poden recuperar notícies per a ser comentades.

 • Accés.
 • Com s’organitzen internament. Es pot fer una introducció a les seccions i subseccions d’un diari.

b) Tractament que es dóna d’una mateixa notícia en mitjans de comunicació com les digitals de la premsa escrita o audiovisuals (les televisions, cada cop més freqüentment, pengen les notícies que es presenten als seus informatius).

c) Presentació de l’estructura externa d’una notícia extreta de la premsa escrita. Les característiques dels programes de gestió de les diferents PDI permeten interactuar sobre els textos que es presenten i identificar les seccions, els títols… (en aquest exemple s’utilitzen les Eines flotants).

L’estructura també es pot treballar fent una mena de trencaclosques amb els elements del títol, del cos i de la imatge, i presentar-ho individualment de manera que es pugui deduir de quina part de la notícia es tracta.

e) Identificar en una notícia si les sis qüestions periodístiques bàsiques (què, qui, quan, on, com i per què) donen resposta a l’objectiu inicial proposat per l’autor. Per això caldrà fer una atenta lectura conjunta dels diferents paràgrafs i assenyalar quina o quines qüestions periodístiques es desenvolupen en cadascun d’ells.

f) A banda de les notícies que es poden trobar en els mitjans de comunicació, la PDI també es pot usar d’una manera semblant per a comentar les notícies que un sol alumne o un grup reduït pugui haver redactat per a publicar al bloc de l’escola o l’institut, o en altres contextos com en el marc del projecte de periodisme digital escoles en xarxa, una iniciativa de la revista Escola Catalana en col•laboració amb Vilaweb.