Funcions del coordinador TIC

A finals de cada curs es publica la “Resolució relativa a l’organització i el funcionament dels centres“ per al curs següent, coneguda col·loquialment com la normativa d’inici de curs, on s’especifiquen entre altres conceptes les funcions dels diferents càrrecs del centre docent.


A Tipus de centre es pot seleccionar una de les diferents opcions i automàticament, al fons de la pàgina, apareix un enllaç al document corresponent. D'aquesta manera s'obtenen els documents complets, que són força extensos: el de secundària pública, curs 2011-12 té 402 pàgines i el de primària pública, curs 2011-12 en té 138.
Per casos com aquest pot ser pràctic utilitzar el cercador que hi ha a la mateixa pàgina web:


Primer se selecciona el Tipus de centre i després a Cercar per paraula clau podem posar TIC, es marca Secció Text i es prem el botó Cerca. S'obtindrà una nova pàgina web des d'on es pot baixar el document anomenat: Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC de només dos fulls. a les

El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació en relació amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement:

 1. Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels Serveis educatius de la zona.
 2. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
 3. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre.
 4. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Ensenyament.
 5. Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Ensenyament.


Comissió TAC - Pla TAC - Projecte eduCAT2.0

Comissió TAC

La mateixa normativa d’inici de curs orienta a la formació de la comissió TAC, que pot estar formada per un membre de l’equip directiu, el/la coordinador/a de TIC del centre i els coordinadors o professorat de diferents cursos o departaments, la qual:

 • Coordinarà la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de l’alumnat, i promourà l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula.
 • Vetllarà per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre.
 • Animarà a usar les TIC entre la comunitat educativa i les difondrà.
 • Tindrà cura dels aspectes normatius següents:
  • Que s’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir allò que estableix l’art. 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
  • Que el centre disposi de la llicència d’ús per a tot el programari que s’utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre. En aquest sentit, l’adopció de programari lliure facilita l’ús i la difusió d’aplicacions TIC sense restriccions i amb ple respecte a la legalitat vigent.
  • Que s’utilitzin habitualment formats basats en estàndards oberts a l’intercanvi de documents electrònics.
  • Que els materials digitals publicats pel centre i accessibles en línia siguin respectuosos amb els drets d’autor. En aquest sentit es recomana l’adopció de llicències “ Creative commons”, que faciliten la difusió i la compartició dels continguts a la xarxa, tot protegint-ne l’autoria.
  • Que la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d’Identificació Visual, de la Generalitat de Catalunya.
  • Que s’apliquin a la web del centre criteris d’accessibilitat.
  • Que es tinguin en compte les mesures de protecció de dades personals.

S'entén que aquests són objectius i feines de la comissió, no només del coordinador TIC però que segurament es veurà implicat en més d'un dels diferents apartats.


Pla TAC de centre

La concreció del Pla TAC en l’apartat 17.1. "La planificació de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement" existeix des del curs 2009-2010

L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital mitjançant noves metodologies i continguts que aprofitin els recursos d’Internet per a l’aprenentatge i la generació compartida de coneixement.

L’abundància i la multiplicitat de les fonts d’informació disponibles a la xarxa comporten que totes les persones hagin de desenvolupar noves capacitats, destreses i criteris: és el que s’anomena competència digital, recollida als decrets de currículum.

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de manera harmònica, és necessària una planificació a curt i a més llarg termini. Se suggereix el Pla TAC de centre com a instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del projecte educatiu. Amb aquest Pla TAC:

 • S'assignen responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
 • Es concreten les necessitats d'assessorament i formació.
 • Es planifiquen el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educactius, administratius i comunicatius.
 • Es fa el seguiment i l'avaluació dels usos curriculars de les TAC.
 • Es defineixen les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics.
 • Es vetlla pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intelectual (LPI).
 • S'estableix la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).

L’elaboració del Pla TAC de centre és en si mateix un mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en suma, per aprendre.

La implementació del Pla TAC de centre és un procés que requereix un impuls decidit per part de l’equip directiu i reclama el consens del claustre de professorat i la participació de tota la comunitat educativa.

A l’adreça http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf es troba un document de treball al respecte, elaborat pel Departament d’Ensenyament.

eduCAT 2.0

El Departament d’Ensenyament va engegar el curs 2009/2010 el projecte eduCAT 1x1 i en el 2010/11 el projecte eduCAT2.0, que enllaça amb el programa d’àmbit estatal “Escuela 2.0”, amb l’objectiu de dotar els alumnes i els docents amb ordinadors personals i equipar adequadament les aules, tot garantint la seva connectivitat a Internet. D’aquesta manera es vol potenciar l’ús de materials en format digital disponibles a la xarxa. D’aquest objectiu se’n deriven altres fites, situades totes més enllà dels aspectes purament tecnològics:

 • innovar els plantejaments didàctics dels centres, i facilitar els enfocaments competencials
 • afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat
 • enfortir l’autonomia dels centres
 • reduir les despeses en materials curriculars que han de fer les famílies.


Organització de l'àrea TIC / TAC

A la mateixa normativa citada anteriorment, trobem:

"Els assessors TAC i gestors TIC dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona, els serveis educatius, la Direcció General d’Innovació i l’Àrea TIC del Departament d’Ensenyament donen suport al procés d’implementació de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els centres educatius."


És de gran utilitat tenir present l’organització dels Serveis Territorials amb les adreces electròniques dels assessors segons un esquema del següent tipus:

El Gestor TIC, l'Assessor TAC i El suport a la coordinació TIC / TAC, pot ésser gestionat per una o més persones en els Serveis Territorials.

Al Portal de centre, triant les opcions: Equipaments | Gestors TIC, hi ha la relació de gestors territorials TIC dels diferents Serveis Teritorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.
També directament en aquest enllaç:Gestors territorials TIC i després d'autentificar-te com en el Portal de centre.