Activitats de qualificació automàtica

Dintre les activitats avaluables troben les que s'avaluen automàticament com és el cas de qüestionaris i lliçons. També podrem utilitzar el JClic i el Quaderns Virtuals. Una vegada la persona participant respon a les preguntes es calcula la puntuació final i s'afegeix automàticament al llibre de qualificacions.

Lliçons

Una lliçó és una activitat avaluable interactiva entre l'estudiant i el sistema, de manera que aquest va rebent informació seqüenciada (recurs) a la qual ha de donar resposta (activitat). La resposta pot anar des de simplement fer un clic per avançar i veure una altra pantalla fins a respondre una pregunta del tipus que decidiu. Segons la resposta que doni l'estudiant, podeu guiar-lo per diferents camins, que poden ser continuar, tornar sobre la mateixa pàgina o bé fer un salt cap a una altra pàgina tot seguint una ramificació. L'aspecte més interessant de les lliçons és la possibilitat de fer itineraris d'aprenentatge, ramificacions del camí segons les respostes dels estudiants.

Es pot utilitzar per consultar informació i respondre preguntes d'elecció múltiple, vertader/fals, de resposta breu, de resposta numèrica, d'aparellament, o preguntes de resposta oberta.

Les lliçons permeten moltes possibilitats a l'hora d'introduir conceptes nous, procediments o, simplement, practicar una sèrie de conceptes apresos a través d'altres recursos. L'opció de donar format de diapositiva a les pàgines pot enriquir molt la presentació de qualsevol tipus d'informació.

A l'hora de dissenyar una lliçó, és molt important fer un esbós de les diferents pàgines amb la informació i pregunta de cadascuna i els camins que voleu definir entre elles.

Exemple del curs DTFT - Dinamització i tutorització de la formació telemàticaPel que fa a la configuració de la lliçó, podem triar el límit de temps, les opcions de qualificació, el control de flux i el control d'accés

És autoavaluable i l'estudiant coneix la seva qualificació en finalitzar l'activitat (excepte les preguntes de resposta oberta que les ha de qualificar la persona formadora manualment). La persona formadora pot seguir la feina de les persones participants des del informes de la lliçó, ja sigui a l'opció Revisió on apareixen els intents i la puntuació més alta de cada persona participant o a les Estadístiques detallades on apareix la distribució en percentatge de les respostes donades per les persones participants a les preguntes proposades.

Podeu trobar més informació sobre les lliçons a la Pràctica 2 del mòdul 3 i a la Pràctica 3 del mòdul 3 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.

Qüestionaris

Els qüestionaris són activitats que us proporcionen informació sobre com van aprenent un determinat tema els estudiants. Agrupa un seguit de preguntes, tantes com vulgueu, que l'estudiant troba corregides un cop ha enviat el qüestionari. És, per tant, una activitat que li ofereix un retorn immediat sobre l'avenç del seu treball i, en aquest sentit, es poden utilitzar per fomentar l'autoavaluació. Alhora, permet al professorat fer un seguiment exhaustiu no solament de les respostes de cada estudiant, sinó també del grup complet; i també informa, entre altres temes, del percentatge d'encerts de cada pregunta per tal de revisar-les i millorar-les.

L'elaboració d'un qüestionari és un procés doble:

  • D'una banda, cal elaborar les preguntes. És recomanable tenir un banc de preguntes ampli en el qual aquestes estiguin agrupades per categories. Després podeu combinar les preguntes per fer diferents qüestionaris. És la part que veureu aquí.
  • De l'altra banda s'han de configurar els paràmetres que definiran les característiques del qüestionari i decidir quines preguntes s'hi incloura

Val la pena dedicar un temps a pensar com voleu que les preguntes estiguin categoritzades, és a dir, agrupades, per no barrejar-les i trobar-les aviat. També hi ha la possibilitat de compartir-les entre els diferents cursos d'un lloc, de manera que la mateixa pregunta es pugui utilitzar en qüestionaris de cursos diferents. Finalment, les preguntes que elaboreu poden ser exportades i importades, de manera que es poden intercanviar entre diferents llocs Moodle.

L'estudiant pot haver de consultar informació que se li ofereix a l'enunciat de la pregunta i respondre preguntes de diferents tipus: calculades, de descripció, de resposta oberta, d'aparellament, cloze, d'opcions múltiples, de resposta breu, de resposta numèrica, d'aparellaments aleatoris de resposta breu i de vertader/fals,d'aparellament.

Exemple del curs D006 - Iniciació a l’ús de la pissarra digital interactiva

Pel que fa a la configuració del qüestionari, podem triar el cronometratge, els intents, les qualificacions, les opcions de revisió i la retroacció general.

És autoavaluable i l'estudiant coneix la seva qualificació en finalitzar l'activitat. La persona formadora pot seguir la feina de les persones participants des dels Resultats, ja sigui des de l'opció Qualificacions on apareixen les puntuacions de cada persona participant, Torna a qualificar si s'ha canviat la puntuació d'alguna de les preguntes, Qualificació manual si hi ha preguntes de resposta oberta o Anàlisi d'elements on es presenten les dades processades del qüestionari amb la finalitat de poder analitzar i jutjar l'acompliment de cada pregunta de cara a l'avaluació. Els paràmetres estadístics utilitzats es calculen seguint la teoria clàssica dels tests: Índex de Dificultat (% d'elements resposts correctament), Desviació Típica (DT), Índex de Discriminació (ID)i el Coeficient de Discriminació (CD.

Podeu trobar més informació sobre els qüestionaria a la Pràctica 1 del mòdul 4,Pràctica 2 del mòdul 4 i a la Pràctica 3 del mòdul 4 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.

JClic

El JClic és la nova versió del Clic, una eina per a la creació d'aplicacions didàctiques multimèdia que té ja més de 10 anys d'història, durant els quals han estat molts els educadors que l'han fet servir per crear activitats interactives que treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

El JClic pretén aprofitar els avantatges derivats de l'evolució d'Internet, de les prestacions tècniques dels ordinadors i dels entorns gràfics d'usuari.

El JClic permet realitzar set tipus bàsics d'activitats:

  • les associacions
  • els jocs de memòria
  • les activitats d'exploració, identificació i informació
  • els puzzles
  • les activitats de resposta escrita
  • les activitats de text
  • les sopes de lletres i els mots encreuats.

En el següent vídeo podeu seguir al detall com s'afegeix un activitat JClic a moodle:A l'hora de configurar les qualificacions cal especificar el nombre màxim d'intents, el criteri d'avaluació i el nombre mínim d'activitats (si heu seleccionat l'opció Resoldre correctament aquest nombre d'activitats diferents) o la puntuació mínima (si heu triat Assolir aquesta puntuació…) que ha d'obtenir l'estudiant per tal que la nota quedi registrada a la seva taula de qualificacions. Actualment s'aconsella puntuar sobre 100 per tal que la puntuació que apareix al llibre de qualificacions coincideixi amb la puntuació que apareix a l'informe del JClic.

Un cop tinguem l'activitat funcionant, el professorat pot accedir a un informe dels resultats de l'alumnat amb la data del darrer accés, el nombre d'activitats fetes i resoltes correctament i la puntuació assolida per a cada intent realitzat.

Podeu trobar més informació sobre les activitats JClic a moodle a la Pràctica 1 del mòdul 4 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle i també a la Pràctica 7 del mòdul 7 del curs telemàtic D73 - Desenvolupament d'activitats educatives en l'entorn JClic

Els Quaderns Virtuals

Podem definir Quadern com un conjunt de fulls que contenen unes preguntes o activitats. L'àmbit Virtual fa referència a l'absència de presència directa i la interacció a distància a través d'Internet. El Quadern Virtual és creat pel professor/a, amb l'aplicació de l'editor, i les activitats les fa l'alumne/a, com a usuari/ària, des del visualitzador.

En el següent vídeo podeu seguir al detall com s'afegeix un Quadern Virtual a moodle:El mòdul de Quaderns Virtuals fa que les qualificacions que obté l'alumnat quedin desades a la seva taula de qualificacions. El professorat disposa també d'una taula-resum dels resultats de l'alumnat, amb el nombre d'intents, la nota i el temps que hi ha dedicat, per exemple.

A més, quan un/a alumne/a ha iniciat un Quadern el seu nom a la llista queda automàticament enllaçat al seu Quadern.

Podeu trobar més informació sobre els Quaderns Virtuals a moodle a la Pràctica 4 del mòdul 6 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle i també a la Pràctica 3 del mòdul 7 i Pràctica 4 del mòdul 7 del curs telemàtic D82 - Quaderns Virtuals: aprenentatge i avaluació en xarxa