Tasques

Les tasques són les activitats més utilitzades a l'hora de rebre la feina realitzada per les persones participants. Recordem que disposem de quatre tipus de tasques:

  • Activitat fora de línia: consisteixen en activitats que es realitzen fora de l'aula virtual i de les quals no es tindrà constància directa que s'hagin fet a dintre de l'entorn virtual, si bé poden ser valorades i la qualificació s'integra al quadre de qualificacions de l'alumne. Per exemple una sortida curricular, un examen presencial,…
  • Activitat en línia: l'estudiant ha de fer un escrit directament sobre la pantalla on es reflecteixi l'encàrrec: un redactat, respondre unes preguntes, resoldre un problema, etcètera.
  • Penja un fitxer: l'estudiant coneix l'encàrrec de feina, que consisteix en l'elaboració d'un material digital (fitxer de text, d'imatge, full de càlcul, etc.) i que ha de trametre, un cop tingui fet, en forma d'un únic fitxer. Per exemple elaborar un resum, una anàlisi, un comentari de text, una taula, una imatge, enregistrar la seva veu,… qualsevol activitat que es pugui recollir en un fitxer que l'estudiant pugui trametre per la xarxa.
  • Càrrega avançada de fitxers:l'estudiant pot pujar més d'un fitxer i modificar-los mentre la tasca es troba en l'estat “Esborrany”. El professorat també pot enviar fitxers a l'estudiant, a més d'una retroacció en forma de text.


A l'editar per primera vegada una tasca en el paràmetres generals podem triar l'escala de valoració que farem servir, les dates de disponibilitat i venciment i activar l'opció d'admetre trameses fora de termini.

Paràmetres generals

Configuració de la qualificació de les tasques

A la vegada podem configurar les opcions pròpies de cada tipus de tasca:

Paràmetres de la tasca penja un fitxer

Configuració de les tasques

Configurar l'opció de permet tornar a trametre amb un sí possibilita que els alumnes puguin tornar a enviar les revisions de les tasques que no siguin correctes.

Per tal d'avaluar la tasca cal que hi accedim i visualitzem les trameses realitzades. Hi ha dues opcions per tal de visualitzar el llibre de qualificacions: el format usual o amb l'opció Permet qualificació ràpida activada, que ens afegeix una columna amb un menu desplegable amb l'escala de qualificació triada i una columna per als comentaris. Cal recordar que si utilitzem la qualificació ràpida cal desar tota la retroacció abans de tancar la graella. A més, es pot activar l'opció d'enviar una notificació per correu als alumnes amb la qualificació.

Qualificació ràpida

Qualificacióo ràpida


Cal remarcar que el més important a l'hora de valorar una activitat és la retroacció personalitzada que fem de cada activitat tramesa per les persones participants, indicant possibles aspectes a millorar tant a nivell tècnic com metodològic, així com valorar una tasca ben feta, o bé un mòdul superat, destacant els aspectes més positius. L'entorn telemàtic és fred i és en aquest moment quan els participants agraeixen més l'acompanyament de la persona tutora, valorant el temps i l'esforç que han dedicat a fer la tasca.

Qualificació d'una tasca tipus penja un fitxer

Qualificació d'una tasca tipus penja un fitxer


En el següent vídeo podeu veure un exemple de qualificació de tasques a moodle:Tasca tipus càrrega avançada de fitxers

En el cas de la tasca de tipus càrrega avançada de fitxers es tenen diferents opcions de configuració que afecten a l'hora d'avaluar: si es permet suprimir fitxers ja enviats, el nombre de fitxers màxim que es poden enviar, si s'activen les notes (on la persona participant pot fer un petit resum de text explicant la feina feta i els fitxers que ha enviat) i si s'activa Envia per avaluar, que una vegada clicat per part de l'alumne/a bloqueja l'enviament.

Paràmetres de la tasca càrrega avançada de fitxers

Configuració de les tasques

Com podem veure en la imatge s'ha configurat la tasca amb l'opció de suprimir fitxers activada, enviar un màxim de 2 fitxers, les notes activades i l'envia per avaluar activat.

En el moment en que la persona participant penja el primer fitxer li apareix automàticament el botó amb l'opció Envia per avaluar. S'entén que mentre la persona participant no envia l'activitat per avaluar encara l'està editant i per tant es considera un esborrany on encara es poden poden fer modificacions, per tant la persona tutora no hauria de fer cap valoració de l'activitat. Una vegada la tasca està finalitzada la persona participant clicarà el botó envia per avaluar que bloqueja l'opció de fer qualsevol modificació.

Visualització de la persona participant de la tasca càrrega avançada de fitxers

Càrrega avançada de fitxers

Peu d'imatge: Visualització de la persona participant de la tasca càrrega avançada de fitxers


Una de les opcions que només ofereix aquest tipus de tasca és el retorn per part de la persona tutora d'arxius amb les revisions. A més, si és vol que la persona participant faci modificacions i millores cal que la persona tutora torni la tasca a mode d'esborrany, és a dir, desbloquejar l'edició.

Avaluació de la tasca càrrega avançada de fitxers

Avaluació de la tasca càrrega avançada de fitxers

Peu d'imatge: Avaluació de la tasca càrrega avançada de fitxers

Cal remarcar que les tasques només les veuen la persona que fa l'enviament i la persona tutora, per tant no fomenten el treball col·laboratiu entre els/les diferents integrants del grup de formació.

Podeu trobar més informació sobre les tasques a la Pràctica 4 del mòdul 3 del curs telemàtic D204-Ús i dinamització de Moodle.