Introducció

Una de les funcionalitats més potents que duu integrat l'entorn virtual moodle, sobretot a partir de la versió 1.9.5 on es va millorar de forma important, és el sistema de qualificacions.

Possiblement és de les parts més desconegudes de moodle, però si està ben estructurat i configurat permet fer un seguiment acurat de les tasques realitzades per cada participant d'una manera fàcil i àgil.

Les activitats d'aprenentatge ja siguin en línia (tasques, glossaris, qüestionaris, lliçons, fòrums,…) com fora de línia poden ser qualificades amb una nota que queda automàticament enregistrada a la taula o llibre de qualificacions dels participants , identificada amb la icona i accessible des del bloc “Administració”.

Accés a les qualificacions des del menú d'administració

En el cas del tema xtec 2.0 que hi ha instal·lat a Odissea i Àgora s'ha afegit l'opció d'accedir directament a les qualificacions des de la capçalera del curs.

Accés a les qualificacions des del menú d'administració

Si es planifica i s'estructura correctament el llibre de qualificacions es facilita la tasca de les persones formadores a l'hora de fer el seguiment dels curs i també l'accés dels alumnes al resum de les valoracions i retroaccions del conjunt de les activitats del curs.

Recordeu que cal decidir quines són les activitats d'aprenentatge que cal superar per tal d'assolir els objectius específics de cada mòdul i com aquestes activitats contribueixen conjuntament amb el projecte final a l'assoliment dels objectius globals del curs.

Totes les activitats han de col·laborar per tal d'assolir els objectius específics de cada mòdul i juntament amb el projecte a assolir el objectius generals del curs

Esquema global d'un curs telemàtic


Tal com es reflecteix en els materials del curs D004 - Iniciació al Moodle, el tipus d'activitats d'aprenentatge que es poden proposar dependrà de molts factors. Els més importants han de ser:

  • Els objectius d'aprenentatge, ja que són les activitats les que en facilitaran l'assoliment.
  • Les característiques de l'alumnat, especialment en relació amb les seves capacitats, coneixements previs (i en aquest punt haurem de tenir en compte també el coneixement que tenen de les eines informàtiques que necessitaran), motivació,…

Hi ha d'altres factors que haureu de tenir en compte com ara la metodologia de treball (quin serà el vostre paper i el dels estudiants), la dinàmica (individual o en grup) o les possibilitats tècniques per concretar una determinada activitat.

El document “Guia d’eines de Moodle” facilita la selecció del tipus d'activitat que es pot plantejar utilitzant les eines de l'aula virtual, a partir de dos tipus de consideracions:

  1. Pedagògiques: què es vol aconseguir? Transferència d’informació, avaluació de l’aprenentatge, comunicació, creació col·laborativa de continguts, quines habilitats cognitives cal utilitzar, etc.
  2. Tecnològiques: com es pot fer? tasca de penjar un fitxer, afegir un enllaç, crear un fòrum per a notícies o debats, un wiki, etc.

La “Guia d’eines de Moodle” està disponible a Internet a http://blocdedret.ub.edu/2010/07/07/guia-moodle-per-al-professorat/


En aquest sentit és important que els/les participants estiguin assabentats des del primer moment dels terminis dels lliuraments de les activitats i del projecte final i com es farà la seva avaluació.

En aquest mòdul farem una revisió de la qualificació de les principals activitats que ofereix moodle per passar després a gestionar les qualificacions en el llibre de qualificacions.