Qualificació i informes

En entrar a un qüestionari de Moodle amb permisos de professorat s'accedeix a una pàgina que mostra quatre pestanyes bàsiques:

  1. Informació
  2. Resultats
  3. Visualització prèvia
  4. Edita

En aquesta pràctica veureu la informació i les opcions de revisió que ofereix la pestanya "Resultats" que té, alhora, les quatre subpestanyes que es veuen a la imatge: resum (o qualificacions), torna a qualificar, qualificació manual i anàlisi d'elements.

Sub-pestanyes de la pestanya "Resultats" d'un qüestionari.

Desenvolupament de la pràctica

El resum de resultats

La pestanya Qualificacions mostra en primer lloc un llistat de l'alumnat que ha respost el qüestionari, amb els diversos intents per a cadascú, si és que n'hi ha més d'un. Per a cada intent es recullen dades sobre el temps (inici, final i temps emprat) i la qualificació, global i per pregunta. La qualificació de cada pregunta es presenta en forma nota obtinguda/nota possible.

Si la qualificació d'una pregunta apareix en blanc, és a dir, en forma –/nota possible, es tracta d'una pregunta de qualificació manual que encara no ha estat qualificada pel professorat.

Els intents i resultats de l'alumnat els podeu:

  • Eliminar, si els seleccioneu prèviament.
  • Descarregar en un fitxer en format divers per poder-lo processar i modificar fora de Moodle.


Pàgina de resum de qualificacions d'un qüestionari.
Més avall teniu diferents opcions de visualització de la informació i un gràfic per rang de resultats.

Consulteu les qualificacions del vostre alumnat, esborreu algun intent i proveu les diferents opcions de descàrrega dels resultats en un fitxer.

Tornar a qualificar

Una vegada un qüestionari tingui intents, és a dir, respostes, de l'alumnat, no podeu afegir ni eliminar preguntes. Això no obstant, sí que podeu modificar el pes relatiu de cada pregunta i el valor final sobre la qual es calcula la qualificació. Això ho podeu fer des de la pestanya "Edita":


Editar el pes de les preguntes i el valor màxim final.

Per tal que els intents ja realitzats per l'alumnat es qualifiquin tenint en compte el nou valor final i el nou pes que heu donat a les preguntes, cal requalificar el qüestionari. Quan ho feu el sistema recalcularà les notes per pregunta i finals i us farà un breu resum del procés:


Requalificar els intents d'un qüestionari.

Canvieu el pes d'algunes preguntes i el valor màxim final de la nota d'un qüestionari que ja tingui intents del vostre alumnat i requalifiqueu els intents.

Segons el nombre d'intents i de preguntes que tingueu aquest procés pot ser més o menys llarg.

La qualificació manual de les preguntes

Les preguntes de resposta oberta no són autocorrectives i cal valorar-les de manera manual. Per fer-ho heu d'anar a l'opció "Qualificació manual" que us mostrarà una taula amb un llistat de les preguntes de resposta oberta i el nombre d'intents dels estudiants que encara no heu revisat. La nota d'aquestes preguntes no s'incorpora a la nota final del qüestionari fins que no les heu valorat i desat la qualificació.

Qualificació manual de les preguntes de resposta oberta.

Entreu a aquesta opció i valoreu almenys un intent de pregunta oberta d'un/a estudiant del vostre curs.

La qualificació manual és un procés lent i el podeu fer a partir del moment en què l'alumnat va enviant les respostes o bé una vegada tancat el qüestionari.

Anàlisi d'elements

A través d'aquesta pestanya accedireu a informació addicional sobre els resultats obtinguts per tot el grup que us pot ser útil a l'hora d'analitzar la qualitat de les preguntes que heu proposat. La taula us dóna, per a cada pregunta, la següent informació:

  • Índex de Dificultat (% correctes). Avalua el grau de dificultat que la pregunta ha tingut per a l'alumnat que l'ha respost. Es calcula dividint la mitjana obtinguda per l'alumnat per la puntuació màxima obtinguda a la pregunta.
  • Desviació Típica (DT): mesura la dispersió de les respostes a la població que respon. Si tothom respon el mateix, DT=0.
  • Índex de Discriminació: és un indicador de la fiabilitat de la pregunta que es calcula a partir de la mitjana de puntuació de dos grups de participants, els qui han obtingut una puntuació alta i els qui han obtingut una puntuació baixa. Aquest paràmetre pot tenir valors d'entre -1 i +1. Un valor inferior a zero indica que la pregunta té poca fiabilitat, ja que el grup de puntuació baixa hi va treure millor nota que el de puntuació elevada.

Les preguntes que tenen un índex de discriminació inferior a zero haurien de ser revisades o eliminades del qüestionari.

  • Coeficient de discriminació: és una altra mesura del poder de cada element per diferenciar els estudiantes eficients de los no eficients que es calcula comparant la puntuació de la pregunta amb la puntuació global del qüestionari. Com l'índex anterior, pot prendre valors que van entre -1 i +1. Els valors inferiors a zero indiquen que la pregunta penalitza l'alumnat del grup de puntuació elevada i en aquest cas també s'haurien de revisar o eliminar.

A la imatge següent podeu veure un anàlisi d'una pregunta. Les columnes, d'esquerra a dreta, mostren el número d'identificació de la pregunta dins la base de preguntes del lloc, el text de la pregunta, el de les possibles respostes i la puntuació corresponent a cadascuna d'elles, el nombre de participants que ha triat cada opció (sobre el total de participants que han respost la pregunta), el mateix valor però en forma de percentatge i els quatre indicadors que hem comentat en aquest apartat.

Taula d'anàlisi d'elements d'un qüestionari.

Reviseu l'anàlisi d'elements del qüestionari que heu elaborat a la pràctica 2 i esbrineu quines preguntes us caldria modificar o eliminar tenint en compte el valor dels diferents indicadors de fiabilitat.

Teniu més informació a la documentació de Moodle.