Condicions de l’entorn. Adaptacions a l’aula

Els nens amb TEA són molt dependents del clima de l'entorn que es troben. En aquest sentit val a dir que són molt sensibles als canvis i a factors ambientals estressants, i que aquests canvis i aquests factors es reflecteixen en el seu estat d'ànim i en les seves possibilitats o dificultats de control del pensament i la conducta. Per tant, a l'aula, haurem d'utilitzar estratègies per compensar les dificultats que l'alumne pugui tenir.

Tenint en compte les dificultats que aquests nens presenten davant les transicions d'una activitat a l'altra, els canvis de rutina i, en general, les dificultats per comprendre el món que els envolta, hem de procurar crear un entorn i proposar unes activitats molt organitzades i estructurades, amb la voluntat de facilitar al màxim la seva comprensió.

Així doncs, hem de crear un entorn que els comprengui, que faciliti la seva relació, que respecti el seu ritme i la seva fragilitat. Hem d'adaptar l'aula a les seves necessitats. L'entorn ha de facilitar la comprensió i la percepció. Cal mantenir un ambient estructurat i poc canviant. L'estructura externa facilita l'estructuració mental.

Suggeriments per estructurar l'aula:

- Establir rutines diàries molt clares. Les rutines organitzen i els nens arriben a automatitzar-les.

- Habilitar determinades zones de l'aula que permetin el treball en grups reduïts.

- Introduir elements visuals (fotos, símbols, dibuixos) és adaptar el context, tenint en compte els punts forts dels alumnes amb TEA (elements visuals), amb l'objectiu de facilitar la comprensió.

- Utilitzar elements d'estructura i comprensió del temps (calendari, horari, agendes) que facilitin l'anticipació, i que permetin treballar la introducció de canvis i la possibilitat de fer eleccions.

- La utilització de vinyetes ofereix la possibilitat de veure les seqüències completes, de consultar i, sobretot, d'anticipar i recordar què ha passat. Els ajuden en l'organització mental (passat, present, futur).

- Flexibilitzar el temps de les activitats: el nen ha de tenir la seguretat de saber què s'espera d'ell. Com més organitzada estigui l'aula i més fàcil sigui anticipar què s'hi esdevindrà, més seguretat tindran els alumnes.Exemples

Diferents zones de l'aula, algunes de les quals amb el material adaptat, com els contes.


im1.jpgim2.jpg im3.jpg


L’horari amb fotos: anticipem, comuniquem, preveiem els canvis.


im4.jpgim5.jpg im6.jpg


L’alumne copia en un full les activitats previstes per a la jornada escolar.