Guia

Materials de la formació Ser-hi participar i aprendre. Cicle de cinc conferències

Presentació

Aquesta proposta formativa s'adreça als mestres d'educació especial de les escoles públiques, com a especialistes dins els claustres, per a l'atenció dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Possibilitar en els centres la presència, la participació i els aprenentatges valuosos per a tot l'alumnat és responsabilitat de tots els agents educatius i principi fonamental per fer possible una escola per a tothom.

La concreció de mesures i suports per a l'atenció de tot l'alumnat requereix l'augment tant de la competència global del centre com de l'expertesa dels especialistes en donar suport a l'alumnat amb més necessitats d'atenció educativa.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

- Presentar i compartir llenguatge i conceptes al voltant de l'atenció educativa de tot l'alumnat.

- Plantejar estratègies que possibilitin un canvi organitzatiu i metodològic per a l'atenció a l'alumnat a partir d'experiències d'èxit.

Continguts

En el mòdul 1:Currículum i oportunitat d'aprenentatge

 • De l'Escola Inclusiva al Sistema Inclusiu.
 • Models per orientar projectes educatius per a tots. DUA i La Resposta a la Intervenció.
 • Xarxa i entorn

En el mòdul 2: Planificació de l'atenció educativa

 • Canvi de Paradigma. L'alumne com a protagonista.
 • Avaluació de l'Aprenentage.
 • Mesures i Suports. I PI
 • Entorn i Família.

En el mòdul 3: Múltiples maneres d'aprendre

 • Bases per a l'aprenentatge.
 • Necessitats Específiques de suport Educatiu (NESE).
 • NEE derivades de Discapacitat Intel·lectual.
 • NESE derivades de trastorns que condicionen l'aprenentatge.
 • NEE derivades de discapacitat visual.
 • Xarxa i entorn.

En el mòdul 4: Múltiples maneres de comunicar-se

 • Comunicació i Llenguatge.
 • Els SAAC Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • NEE derivades de deficiència auditiva.
 • NESE derivades de dificultats de la comunicació.
 • NESE derivades de TEL.
 • Xarxa i entorn.

En el mòdul 5: Múltiples maneres de relacionar-se i interaccionar

 • La relació i la interacció.
 • NEE derivades de trastorn de conducta
 • NEE derivades de TEA
 • Xarxa i entorn

Fonts documentals

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Guía para la Educación Inclusiva Desarrollando el aprendizaje y la participación. http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15212

CAST. Guia DUA 2.0 (versió en català) <http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/guia-dua-accessible-10-31-16.pdf> CAST.

Castejón, E., López, C. i Selga, M. Inclusió digital a l'aula. Editorial UOC

Centre UNESCO de Catalunya (2015). Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial? http://www.unescocat.org/ca/repensar-l-educacio-vers-un-be-comu-mundial

Consell Escolar de Catalunya (2014). “La personalització de l’aprenentatge”. XXIV Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya. http://www.consescat.cat/page/consideracions-previes-sobre-la-personalitzacio-de-l-aprenentatge

Crick i Dodge (1994)."Revisió i reformulació dels mecanismes de processament d'informació social en l'ajust social dels infants". Butlletí Psicològic, 115, 74-101.

Departament d’Ensenyament (2015).De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf

Departament d’Ensenyament (2016). Un currículum competencial per a l’educació primària. Infografies. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/infografia_17.pdf

Departament d’Ensenyament (2011). La dislèxia: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Educació infantil i primària. http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0057/78d86f2b-8e9e-45e3-ad9e-4641658865ff/dislexiainfpri.pdf

Departament d’Ensenyament (2013). El TDAH: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/tdah.pdf

Departament d’Ensenyament (2013). Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu.http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/altes-capacitats

Duran, D., Giné, C. i A. Marchesi (2010). Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives.Departament d’Educació. http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inclusio/guia-practiques-inclusives

Geddes (2010) "El apego en el aula" Ed Graó

Gottfredson (1997) https://www1.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997whygmatters.pdf

Melby, Lyster i Hulme (2012). "Competències fonològiques i el seu paper en l'aprenentatge de la lectura: una revisió metaanalítica".

Muntaner, J. (2014): “Los apoyos facilitadores”. Quaderns digitals.net http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_77/nr_845/a_11342/11342.pdf

Pujolàs, P. (2002). Aprendre junts alumnes diferents. Ed. Eumo. Vic.

Werehmeyer, M. (2009). “Autodeterminación y la Tercera Generación de prácticas de inclusión”. Revista de Educación, núm. 349. pàg. 45-67.http://www.revistaeducacion.mec.es/re349/re349_03.pdf

Shaywitz i Morris (2008). The education of dyslexic children from childhood to young adulthood. Departament de Pediatria, Facultat de Medicina de la Universitat de Yale, New Haven, Connecticut 06510, EUA

Summers et al (2007). Contributions to schooel success: Child care and parent involvement. Presented to the annual conference of the Kansas Division for Early Childhood, Wichita, KS.

Turnbull (2003) http://www.revistaeducacion.mec.es/re349/re349_04ing.pdf