Projecte

Al final del curs el participant haurà de presentar un projecte, amb l’objectiu de portar a la pràctica els continguts, reflexions i aprenentatges del curs. Aquest projecte pot ser de dos tipus:

  1. D’intervenció educativa a l’aula o al centre
  2. D’anàlisi i proposta de millora en organització escolar, currículum…

A cada mòdul s’ha de desenvolupar una fase del projecte, que s’haurà de presentar juntament amb la resta d’activitats d’avaluació de mòdul.

Mòdul Fase del projecte Activitats concretes
1. Globalització i diversitat 1. Diagnosi social Breu informe
2. Diversitats a l’escola 2. Diagnosi de centre o de zona Breu informe / anàlisi DAFO
3. Gestió de la diversitat: la perspectiva intercultural 3. Primera proposta i orientació del projecte Primera proposta de què voldríeu treballar i presentar-la a la persona formadora
4. Educar per a la igualtat: educar en la diversitat 4. Elaboració del projecte A. Proposta d’intervenció. B.Projecte d’anàlisi i proposta de millora
5.Convivència intercultural 5. Concretar el projecte final Memòria i valoració del projecte / procés