6.4 Orientacions pràctiques


Quines orientacions podem oferir al centre educatiu?

Orientacions organitzatives:


Orientacions organitzatives


♦ Preveure accions organitzatives que connectin gradualment els recursos educatius de l’entorn i el currículum del centre, en base a objectius educatius compartits.

♦ Incloure en el Pla d’acció tutorial actuacions i criteris per promoure l’educació no formal d’acord amb les necessitats i interessos de l’alumnat.

♦ Promoure l’enfortiment de vincles entre centres educatius, famílies, administració local i entitats de l’entorn.

♦ Adoptar estratègies i mesures organitzatives que facilitin el treball i l’aprenentatge en xarxa entre el centre i els agents educatius de l’entorn.


ESTRATÈGIES♦ Alinear els objectius del PEC amb els objectius del PEE per tal d’aconseguir la màxima eficàcia i eficiència de l’acció educativa en l’assoliment de l’èxit educatiu de tot l’alumnat des de la corresponsabilitat dels diferents agents la comunitat educativa.

♦ Nomenar un referent de centre (o CLIC) o una comissió de treball al centre educatiu, que s’encarregui d’articular les relacions amb l’entorn i de vincular la connexió entre el currículum i els recursos educatius.

♦ Identificar actius educatius comunitaris (agents educatius, recursos educatius, xarxes professionals de treball) que poden recolzar el desenvolupament de l’estratègia del centre per assolir l’èxit educatiu.

♦ Organitzar activitats educatives en col·laboració amb entitats de lleure educatiu del territori: jornades de convivència, sortides i colònies escolars, suport a la tasca escolar, extraescolars, etc.

♦ Establir mesures per a l’organització i coordinació de tallers de suport a la tasca escolar.

♦ Promoure espais de relació i d’interacció entre alumnat de diferents centres i territoris i que pertany a famílies amb diferents capitals culturals.

♦ Promoure accions de servei comunitari de suport a la tasca escolar.

♦ Difondre el mapa de recursos i activitats de lleure educatiu del territori entre la comunitat escolar.

♦ Organitzar el temps i l’horari escolar de manera que faciliti el treball conjunt del professorat amb altres agents de la comunitat educativa (grups de treball, coordinacions…).

♦ Generar espais i entorns que promoguin la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

♦ Participar en propostes formatives amb diferents agents educatius de la comunitat per compartir i reflexionar sobre el concepte d’èxit educatiu com un projecte de llarga durada que ha de tenir una implementació flexible, gradual, contextualitzada i que requereix l’acció conjunta i coordinada dels diferents agents educatius del territori.

♦ Promoure el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els diferents agents educatius del territori per tal d’enfortir les relacions entre professionals, generar nou coneixement i cercar l’eficàcia i l’eficiència de l’acció educativa conjunta.

♦ Potenciar la participació del centre en projectes socioeducatius de l’entorn (PEE, PdAC…).

♦ Planificar propostes formatives que incloguin el treball i l’aprenentatge en xarxa amb els diferents agents educatius de l’entorn.

♦ Promoure la participació del professorat en grups de treball d’àmbit comunitari (Grups de treball del Pla educatiu d’entorn, Pla català d’esport a l’escola…).

♦ Configurar grups de treball d’àmbit comunitari que abordin temàtiques educatives prioritàries des d’una lògica d’èxit educatiu. Per exemple, la transició de la secundària obligatòria a la post obligatòria, l’educació intercultural, l’acció tutorial…

♦ Participar en jornades comunitàries: mostra d’entitats educatives del territori, intercanvi d’experiències…


Orientacions pedagògiques:


♦ Promoure un model pedagògic de centre que incorpori les oportunitats d’aprenentatges que es generen fora del centre educatiu, connectant l’àmbit educatiu formal i el no formal.

♦ Promoure, en el marc de l’acció tutorial, la creació d’itineraris educatius formals i no formals orientats a l’èxit educatiu de l’alumnat segons les seves necessitats i interessos.
♦ Generar condicions que afavoreixen la personalització de l’aprenentatge.

♦ Promoure la corresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles.

♦ Conèixer les estratègies que l’alumnat utilitza fora el context escolar per aprendre i accedir al coneixement, per tal d’enriquir el currículum.ESTRATÈGIES


♦ Compartir coneixement amb agents educatius del territori per tal de conèixer les oportunitats d’aprenentatge que ofereixen les entitats de lleure educatiu de l’entorn.

♦ Incentivar la participació de l’alumnat en activitats d’educació no formal, activitats esportives, culturals…

♦ Promoure la participació de professionals d’entitats educatives de l’entorn en activitats organitzades pel centre: sessions de tutoria per parlar sobre expectatives educatives, l’accés a l’educació superior o les eleccions dels treballs de recerca…

♦ Realitzar formació i promoure l’intercanvi d’experiències entre el professorat sobre estratègies metodològiques per optimitzar els recursos educatius de l’entorn (Aprenentatge i servei…).

♦ Promoure que les tutories individuals i en grup permetin conèixer fortaleses, debilitats, interessos i necessitats de l’alumnat que permetin concretar itineraris educatius.

♦ Compartir criteris entre els centres educatius, les famílies i les entitats de lleure educatiu, sobre la distribució del temps educatiu no lectiu, especialment, d’aquell alumnat amb risc educatiu.

♦ Col·laborar en l’orientació pedagògica dels tallers de suport a la tasca escolar en horari no lectiu, conjuntament amb altres agents implicats (monitors, entitats, tècnics municipals, serveis educatius..).

♦ Impulsar accions per apropar-se i comprendre quin és l’ús i sentit del temps de lleure, d’aquell alumnat que pertany a minories culturals.

♦ Orientar l’alumnat i les seves famílies, en el marc de l’acció tutorial, sobre l’oferta educativa de l’entorn segons les seves necessitats i interessos.

♦ Afavorir l’ús de metodologies que facilitin la personalització dels aprenentatges: treball col·laboratiu, agrupaments heterogenis, aprenentatge multinivell…

♦ Afavorir l’ús d’estratègies de suport entre iguals: tutoria entre iguals, mentories, apadrinaments…

♦ Promoure l’acció tutorial compartida amb les famílies per tal que puguin implicar-se en el procés educatiu i contribuir a l’èxit educatiu dels fills i filles. (Referència: Aplicació informàtica Junts x l’Educació).

♦ Utilitzar l’addenda de la Carta de compromís educatiu (Referència 12) com una eina per concretar mesures educatives i facilitar el compromís de la família, l’alumne –en el cas de secundària o del cicle superior de primària- i el centre sobre els acords presos.