Introducció Mòdul 6: Gènere i diversitat en l'àmbit educatiu

Per encàrrec de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en col•laboració amb la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, es presenta el present material didàctic, adreçat a complementar l’existent curs telemàtic Educació Intercultural: fonaments teòrics i aplicació als centres educatius, que el Departament d’Ensenyament ofereix dins la seva oferta formativa des del curs 2007/2008.

En els mòduls existents (fonamentalment en els mòduls 1 i 2) ja s’aborda la qüestió del gènere com a factor de diversitat i en relació als processos de construcció identitària dels nois i noies de diversos orígens i pertinences ètnico-culturals. Buscant la complementarietat amb els continguts previs, en el nou mòdul s’aborda específicament el gènere com a factor de desigualtat, identificant les principals problemàtiques, els recursos existents per fer-hi front i algunes orientacions per a l’abordatge específic des de l’àmbit educatiu.

Pràctiques