Introducció Mòdul 4: Educar per a la igualtat: educar en la diversitat

La finalitat de l’educació ha de ser garantir l’èxit escolar, a tots nivells, per al conjunt de l’alumnat en condicions d’igualtat. Cal plantejar l’educació en centres inclusius que garanteixin la igualtat d’oportunitats, de recursos i d’accés a les competències bàsiques, des d’un plantejament d’equitat. Amb una postura activa i responsable per part dels centres i del professorat de lluita contra els factors de discriminació negativa aconseguirem aquesta finalitat. Així, l’educació obligatòria esdevindrà efectivament, per als alumnes més febles i les seves famílies, una autèntica oportunitat per reduir els factors de desigualtat. Cal estar atents a la vivència que suposa per als alumnes i les seves famílies el seu pas pel centre educatiu, i especialment al procés d’acollida. D’aquest en depèn, en bona mesura, el posterior desenvolupament de l’infant a l’escola i en la societat, però també la implicació de la família en el centre.

Pràctiques