Introducció Mòdul 3: Gestió de la diversitat: la perspectiva intercultural

En aquest mòdul veurem quin ha estat el debat que s’ha generat entorn de les possibles respostes a la necessitat de gestionar la diversitat cultural. Ens centrarem en les propostes de la perspectiva intercultural, tant a nivell de definició de polítiques com, molt especialment, en la seva vessant educativa. Dels models clàssics de gestió de la diversitat (desenvolupats en un marc democràtic), la perspectiva intercultural no es limita a l’elaboració d’un model teòric, sinó que esdevé un posicionament ideològic i una eina per a l’acció. A Catalunya, les polítiques de gestió de la diversitat, ja des dels anys 90, s’han orientat sobretot des d’aquesta perspectiva. En els darrers anys, però, la tendència és a desplaçar l’accent de les polítiques d’integració a polítiques més generalistes d’inclusió social, ciutadania i convivència. L’educació, des de la necessitat de fer front als nous reptes que apareixen al segle XXI, d’entre les diferents perspectives educatives d’atenció a la diversitat, també opta per les propostes interculturals. Veurem algunes orientacions que permetin orientar l’acció educativa des de l’interculturalisme.

Pràctiques