Els recursos de l’entorn

L’infant o el jove amb altes capacitats necessita, com la resta, poder gaudir de la relació amb la família, de la interacció amb iguals, de temps “no programat” que pot destinar a fer allò que vol –que inclou “no fer res”-. Els nois i les noies superdotats es caracteritzen, entre d’altres, perquè són capaços d’establir relacions entre informacions extretes de diferents fonts, i no els hem de privar de cap. Sovint, però, quan aquestes altes capacitats es confirmen, se’ls sobrecarrega amb activitats extraescolars –sobretot música, malgrat que no hi tinguin un talent especial.

El seu perfil, tant cognitiu com emocional, les seves preferències i desitjos, permetran recomanar les activitats que es consideren més adequades per tal que pugui desenvolupar les seves habilitats o compensar les seves mancances, en el cas que es donin. Per poder fer-ho és necessari conèixer els serveis especialitzats en l’àmbit proper a l’entorn de l’alumnat. Es prioritzaran els serveis de titularitat pública, i en cas que no n’hi hagi, s’informarà de les possibilitats de beques o ajuts.

REVERTER, R. i RUIZ, N. Cap. 3. La evaluación del alumnado con altzs capacidades. En GUIRADO, A. i MARTÍNEZ, M. (coord.) El alumnado con altas capacidades (en premsa). Barcelona, Graó.


El treball en xarxa facilita poder donar una resposta globalitzada i més ajustada a les necessitats dels infants i joves. Des d’aquesta perspectiva, la utilització de tot el que l’entorn pot oferir implica un treball de recerca i anàlisi que s’ha de correlacionar amb el que necessita l’alumne/a.

El terme "recurs" és una expressió en sentit ampli que aplega organitzacions escolars, programes i projectes de centre, professorat, materials, textos, noves tecnologies, bibliografia i pàgines web. Els recursos aconsellats poden ser generals o més especialitzats: biblioteques i altres equipaments culturals, esplais o casals, centres excursionistes, agrupacions esportives, escoles de música o conservatoris, tallers d’arts plàstiques, grups de teatre, escoles de dansa…Qualsevol element que serveixi per atendre de la millor manera possible l'alumnat amb altes capacitats és un recurs a tenir molt en compte.

A grans trets:

a) recursos organitzatius: normalment explicitats en els Projectes Educatius dels centres. Han de recollir la manera d'entendre i encarar tota la diversitat.

b) recursos humans: professionals que atenen aquesta diversitat. L'aplicació dels Plans Individualitzats per part d'aquests professionals són una referència en la planificació de les activitats.

c) recursos materials i tecnològics: les tecnologies de la comunicació són de gran utilitat per a l'alumnat amb altes capacitats. Presenten la novetat, la motivació i la llibertat per treballar en temàtiques i moments diversos.

d)les referències legals i les orientacions: sense que siguin definitives són la referència sobre els límits administratius amb els quals ens orientem en la quotidiana tasca docent.

e)internet: conté referències a recursos, planes web, associacions i informacions molt diversa. Cal tenir criteri per a seleccionar-les. La introducció d'un nom concret a la xarxa ens aportarà una gran quantitat d'informació.

f) la formació del professorat i de les famílies: les organitzacions socials, sindicals, associacions de pares i mares, la pròpia administració prepara i forma per millorar el coneixement sobre les altes capacitats. En el cas del professorat, aquest curs és un petit exemple.

No podem donar una relació exhaustiva de noms de recursos ja que qualsevol instrument es converteix en recurs si sabem veure la seva utilitat educativa. Són molts i no tots són garantia de rigorositat. Al final l'eficàcia d'un recurs depèn de com s'utilitzi. No hem de tenir cap dubte en posar-nos en contacte amb l'Orientador del centre educatiu o amb persones de professionalitat contrastada. Però perquè es tingui alguna referència, poden ser útils algunes de les següents adreces a partir de les quals podeu aprofundir en aquells aspectes que us interessin:

Comunitat Canària: Materials per atendre les altes capacitats.Govern de la Comunitat. Pàgines web de les diverses autonomies. Entrant a la conselleria d'educació trobareu plans i regulacions específiques per orientar l'atenció educativa dels alumnes amb altes capacitats. CNREE: Recursos materials per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Centre Nacional de Recursos per a l'Educació Especial. Madrid. MEC. EURYDICE, Agència Europea per al Desenvolupament de l'Educació Especial. Monogràfic. Consulta a: www.european-agency.org EURYDICE, Mesures educatives específiques per promoure la superdotació en els centres europeus. Document de treball. Direcció General d'Educació i Cultura.Bruseles. UNESCO, Conferencia Mundial sobre NEE. En www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF Resta de comunitats autònomes, sobretot Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Madrid, València, Múrcia, Navarra, País Basc, Galícia i Saragossa, dntre d'altres.

La webgrafia ens dóna possibilitat per recollir informació. Algunes adreces web són:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdaci/index.html http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/atenci%F3%20diversitat/altes_capacitats.pdf http://www.echa.info/ http://www.edu21.cat/files/continguts/Medidas_educativas_sobre_superdotacion.pdf www.eurydice.org http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001143/114358eo.pdf http:www.youtube.com (cal posar un el nom d'altes capacitats, superdotació, talent…) http://edu.gva.es/ocd/areaord/docs/ava_altascap_val.pdf http://www.pedagogs.cat/doc/guia_superdotacio.pdf https://sites.googles.com/site/lecturayactividades/Home/altas-capacidades-intelectuales http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/superdotacion08/

En cap cas es pot recomanar quelcom que l’alumne/a no vulgui, o que suposi una despesa econòmica a la qual la família no pot fer front. Això darrer pot suposar en la família un sentiment de frustració i de culpabilitat, per no poder donar allò que se li ha dit que el seu fill/a necessita, que és perjudicial per a tothom.


Proposta de treball

Fer un llistat, comentat, dels recursos existents en la població on es treballa. Argumentar quin perfil d’alumnes amb altes capacitats se’n podria beneficiar.

Adreces d’interès

www.gencat.cat . Departament d’Educació → centres i serveis educatius → consulta de centres educatius → consulta de centres i ensenyaments (entre d'altres que podeu triar lliurement).

Els de música i dansa apareixen classificats per municipis.