El centre educatiu: Recursos organitzatius, personals i de material

Cada cop que es planteja l’atenció a un alumne/a, o a un col·lectiu, amb necessitats educatives específiques, es posen en funcionament mecanismes afavoridors de contextos on tots els alumnes se senten més reconeguts personalment, a la vegada que s’enriqueixen les seves habilitats socials; el mateix passa si es posa la mirada en els alumnes amb altes capacitats. No es tracta, però, que s’estableixin mesures específiques per a col·lectius concrets, sinó que l’escola es reestructuri en funció de tots els alumnes. Això no solament millora l’atenció dels que presenten necessitats educatives específiques, sinó que augmenta la qualitat de la resposta educativa al conjunt de l’alumnat. Podem afirmar, amb Ainscow, que “els infants amb necessitats educatives són l’estímul per fomentar processos vers un entorn d’aprenentatge més ric”, tant des del punt de vista acadèmic com personal i social, ja que cal contemplar totes les dimensions de l’infant o l'adolescent.

La normativa d’organització dels centres educatius permet que aquesta es concreti de maneres diverses. N’hi ha que, trencant la distribució d’alumnes per nivells, els agrupen per comunitats d’aprenentatge en què se n’inclouen dos o més, per racons internivells en una franja horària en què s’imparteixen una o més àrees… Les respostes organitzatives haurien d’emmarcar-se en una definició clara, explícita i compartida dels objectius educatius que es pretenen. Aquests haurien de contemplar el desenvolupament emocional i social dels alumnes.

En relació amb la valoració dels recursos del context escolar, hi ha aspectes que cal analitzar, ja que aporten informació per poder concretar les fortaleses i les limitacions a l’hora d’establir les orientacions pertinents a les necessitats que l’alumnat amb altes capacitats presenta.

REVERTER, R. i RUIZ, N. Cap. 3. (GUIRADO, A. i MARTÍNEZ, M. (coord.)La evaluación del alumnado con altas capacidadesEn Alumnado con altas capacidades. Graó.(en prensa). MARTÍNEZ,M i GUIRADO A,(2010) Alumnado con altas capacidades. Colección Escuela Inclusiva: Alumnos distintos pero no diferentes. Graó. Barcelona.

Dades sobre el context escolar

Tots els centres han de comptar amb els recursos suficients per poder tenir cura del desenvolupament cognitiu i emocional dels seus alumnes.

El pla d’atenció a la diversitat del centre, on es recull com s’organitza el centre per respondre a les necessitats de l’alumnat, permet observar si l’organització és diversa, i si l’atenció a l’aCursivalumnat amb altes capacitats hi és considerada de forma explícita o implícita.

Els aspectes metodològics (estratègies utilitzades, activitats d’aula, grau d’estructuració de les tasques, espais) aporten informació sobre la manera de treballar i els aspectes, tant facilitadors com entorpidors, per a una adequada resposta a les necessitats de l’alumne/a.

Proposta de treball

Anàlisi d’un pla d’atenció a la diversitat d’un centre educatiu. Aspectes que recull. Tractament a la diversitat que contempla. Té en compte l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats?

Adreces d’interès:

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/centreseducatius