Teories dels trets més rellevants dels alumnes d’AC

Si llegim algunes de les teories de diferents autors vers les característiques dels alumnes d’AC, hi podem trobar coincidències en referència a la creativitat i la motivació com a trets d’aquests alumnes.

Analitzarem les coincidències respecte a la creativitat (α), la motivació (β) i la sensibilitat (γ) dels alumnes d’AC que es troben en les diferents teories presentades. Amb el símbol :-( queda assenyalada una frase dita pel Dr. Joseph Renzulli que ens permetrà fer una anàlisi més acurada del seu significat dins de la intervenció a l’aula i la intervenció en el centre com a cultura de centre.

TEORIES

JOSEPH RENZULLI

La seva teoria es basa en la relació estreta de tres característiques d'igual intensitat:

 • Capacitat intel·lectual superior a la mitjana.
 • Grau alt de dedicació a les tasques: alumnes amb gran perseverança en el treball i constància en tasques específiques.(β)
 • Alts nivells de creativitat: les seves idees, preguntes, dibuixos, jocs tenen un alt grau creatiu i original. (α)

“Teoria dels tres anells” 1994

Característiques:

La intel·ligència no és un concepte unitari i hem de parlar de diferents tipus d’intel·ligència, dels quals, conjuntament amb uns alts nivells de creativitat, motivació i persistència, sorgeix la superdotació.(α i β)

Destaca dos tipus de superdotació:

 • Superdotació acadèmica: són els alumnes que obtenen excel·lents resultats acadèmics i en els tests psicològics.
 • Superdotaciò creativa-productiva: (α)
 • Són alumnes més productors que consumidors de coneixements.
 • El seu perfil individual acostuma a passar desapercebut en l’etapa escolar.
 • Per desgràcia moltes vegades l’escola tendeix a matar l’originalitat del pensament i la creativitat d’aquests alumnes :-(

MÖNKS

Hi afegeix la importància del context.

“Els alumnes d'AC creatius són els que tenen un pensament nou no reproductiu.” (α)

FRANÇOYS GAGNÉ

Capacitats naturals. Dominis

Creatiu: (α)

 • Inventiva (resolució de problemes)
 • Imaginació, originalitat (arts)
 • Fluïdesa de vocació de Carroll

Catalitzadors intrapersonals:

 • Motivació: valors, necessitats, interessos, passions. (β)

ROBERT J. STENBERG (1987)

Presenta un model triàdic d’intel·ligència.

Alts nivells cognitius. La intel·ligència està formada per tres aspectes:

 • Aspecte analític. Forma la subteoria componencial.

Són els mecanismes que té el subjecte per processar la informació.

 • Aspecte sintètic. Forma la subteoria experiencial.

És la capacitat dels subjectes per pensar de forma innovadora.

 • Aspecte pràctic. Forma la subteoria pràctica.

Fa referència a l’adaptació i la modificació dels contextos ambientals. En funció d’aquests aspectes Stenberg presenta tres grans grups de superdotats:

Analítics:

 • Són alumnes amb una gran capacitat de planificació.
 • Obtenen altíssimes puntuacions en els tests i acadèmiques.

Creatius:(α)

 • Són alumnes molt dotats per a noves formulacions i altament capacitats per sintetitzar de forma integrada la informació.

Pràctics:

 • Són alumnes que destaquen per la seva gran habilitat en el món social.

Renzulli dóna més importància a la persistència. Stenberg dóna més importància a la dimensió pràctica.

MARTINSON(1981)

 • Molt observador i obert en coses i situacions inusuals i poc corrents.
 • Li agraden els conceptes abstractes, resoldre els seus propis problemes i té una forma de pensar molt independent. (α i β)
 • Té molt interès en les connexions entre els conceptes. (β)
 • És molt crític amb ell mateix i amb els altres.
 • Gaudeix creant i inventant nous camins per realitzar quelcom.(α i β)
 • Té una gran capacitat de concentració, ignorant l’entorn quan està ocupat en les seves tasques.
 • Persistent en els seus propis objectius. (β)
 • Supersensible, necessita suport emocional. (γ)
 • Enèrgic i actiu.

WHITMORE (1985)

Diferència entre els indicadors primaris i els secundaris en els alumnes superdotats.

Excepcional capacitat cognitiva per aprendre a utilitzar el coneixement.

 • Destresa superior per resoldre problemes.
 • Vocabulari avançat, amb estructures lingüístiques complexes.
 • Nivell elevat de persistència a la recerca d’informació.
 • Qualitat excepcional de pensament.
 • Notable capacitat de maneig de símbols i idees abstractes.
 • Excepcional capacitat de transferència d’aprenentatges.
 • Generador de solucions i d'intuïcions noves.

Comportament enormement creatiu. (α)

 • Extensa gamma d’interessos. (β)
 • Gran curiositat.
 • Interès profund en una àrea. (β)
 • Elevada autonomia.
 • Gaudeix amb l’expressió, a través de la discussió o mitjançant activitats.
 • Exigent en els perquè.
 • Sensible (γ)i consistent respecte a si mateix i als altres, encara que pot ser intolerant davant de la debilitat humana. Poden arribar a ser perfeccionistes.
 • Molt autocrític.


CONCLUSIÓ

La conclusió d’aquesta revisió i lectura és simple, però molt important: els alumnes d’altes capacitats tenen com a característiques la creativitat i el compromís davant de la feina, juntament amb d’altres, la qual cosa fa que, en el seu conjunt, estiguem davant d’un alumnat on el seu potencial i les capacitats per crear i per treballar són, a priori, molt elevades i estan per sobre de les de la resta d'alumnat.

Però si tornem a la pregunta inicial:

Què suposa parlar de la creativitat i de la motivació d’un alumne/a d’AC?

Hi podem afegir una altra qüestió:

Com és que si aquests alumnes tenen aquestes capacitats innates ens trobem amb situacions de fracàs escolar en certs casos?