Conclusions

La intervenció que es proposa fer en els centres d’educació secundària obligatòria té com a característiques que ha de ser innovadora, flexible, des del paradigma del cognitivisme i el constructivisme, i amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels alumnes d’altes capacitats, en compliment del dret de l’individu de rebre una educació que tingui en compte la part acadèmica i la seva la part evolutiva, donant-li seguretat i ajudant-lo per aconseguir que sigui autònom i que pugui desenvolupar les seves capacitats per a una integració positiva dins de la societat.

L’equip directiu ha d’estar sensibilitzat i format per conèixer les estratègies que es poden utilitzar en la intervenció educativa. I saber utilitzar els recursos ordinaris de centre i els específics per atendre de forma singular les AC:

• Se centrarà en una atenció personalitzada en funció de les necessitats específiques de les AC, es dissenyarà un pla personalitzat que podrà considerar estratègies a nivell curricular (acceleració, enriquiment, compactació, convalidació), segons la individualitat de l’alumna/a i, a nivell de continguts curriculars, el treball específic de desenvolupament d’estratègies de comunicació i habilitats socials, d’organització (temporalització, espais professionals, recursos, horaris, agrupaments, alternatives de flexibilització del marc ordinari, utilització de recursos educatius de l’entorn) i de metodologia (treball TIC, treball per projectes, classes magistrals i conferències, jornades, estades pràctiques en institucions, participació en projectes externs dissenyats des d’altres institucions ); tipus d’escolarització (presencial, compartida, semipresencial, flexible) i d’avaluació (adaptada a les estratègies proposades amb el pla personalitzat) i un treball sistemàtic d’orientació (disseny del propi procés i itinerari d’aprenentatge singular, que incideixi a nivell personal, acadèmic –amb un referent- i vocacional).

• Un alumne AC requerirà un pla personalitzat, dins del marc de l’escola inclusiva, que inclogui els recursos propis de centre i també les aportacions de l’entorn. L’equip directiu ha d’estar sensibilitzat i format per conèixer les estratègies que es poden utilitzar en la intervenció educativa. I saber utilitzar els recursos ordinaris de centre i els específics per atendre de forma singular les AC: temps dins del seu horari lectiu, poder realitzar el programa d’estudis sense que s’incrementi significativament la càrrega horària o la de continguts.

Es tracta de diversificar, no de sobrecarregar, el programa d’estudi de l’alumne, adequant-lo. En tot moment s’evitarà que els alumnes hagin de fer un doble currículum que depassi la dedicació horària prevista per llei en els centres educatius i limitat a un tipus d’aprenentatge curricular.

El disseny curricular ha de considerar el factor temps per a l’execució, reservant espais per a la creació, la reflexió i l’elaboració, la crítica i la investigació

SÍNTESI

Per veure aquest material cal utilitzar aquests links:

http://mx.youtube.com/watch?v=DLV6jaZFLro&feature=related

http://espurna.ning.com/video/lescola-mata-la-creativitat

http://espurna.ning.com/video/alguns-principis-sobre

EXERCICI:

FÒRUM

Analitzeu i reflexioneu els continguts dels vídeos i les possibles propostes que creieu que es poden fer a la realitat en els centres de primària i secundària, segons la vostra experiència professional.

Suggeriment: Apliqueu tots els aprenentatges que has interioritzat en els mòduls anteriors.