Reflexions per al canvi


Per aplicar una actuació exitosa d’innovació en un centre, independentment del moment educatiu, cal tenir en compte:

• Valorar les necessitats plantejades pel propi centre. (Diagnosi inicial)

• Considerar els recursos externs.

• Ponderar l’administració, la seva política educativa.


En segons quins moments ens podem trobar amb contradiccions entre les tres estructures…

Moltes vegades quan s’ha fet referència a la normativa, aquesta no ha servit per estimular, dinamitzar i orientar el centre en possibles solucions consensuades, sinó que s’ha optat per descriure allò que s’ha de fer. És molt important refermar les línies de recomanacions i mostrar exemples de funcionament.

És imprescindible que el propi centre generi i elabori àmbits d’actuació propis, contrastats amb altres experiències si es considera oportú, per desenvolupar espais d’innovació i d’aprenentatges, on s’apliquin diferents mesures que arribin amb garantia a l’aula, i en aquest cas, pensades perquè siguin adients per als aprenentatges dels alumnes d’AC.

Hargreaves en la seva obra “Una educación para el cambio. Reinventar la educación de los adolescentes” (Barcelona: Octaedro, l998) ens fa sis propostes genèriques per orientar les escoles al canvi:


  1. Definir els objectius.
  2. Flexibilitat en les normes d’organització.
  3. Reculturitzar l’escola creant cultures cooperatives.
  4. Flexibilitzar estructures: horaris, agrupament d’alumnes, espais…
  5. Plantejar que les organitzacions de l’aprenentatge ens beneficien a tots.
  6. Diagnosi dels mecanismes de poder en les relacions escolars.


Així mateix cal tenir en compte algunes de les variables (Punkey i Smith, 1983) que contribueixen especialment a l’eficiència de l’escola com a institució educativa:


Variables organitzatives:


Gestió de l’escola o institut

Lideratge del director/a

Estabilitat del professorat

Un programa amb objectius clars i ben planificats

Un programa efectiu de desenvolupament dels professors

Assumpció, participació i suport dels pares

Reconeixement generalitzat de l’èxit acadèmic

Maximització del temps d’aprenentatge

Suport institucional extern


Variables del procés


Planificació en equip i relacions col·legiades

Sentiment col·lectiu de comunitat

Objectius clars, compartits i amb elevades expectatives

Control, ordre i disciplina en l’ambient escolar


També cal tenir en compte que una de les eines més poderoses per provocar qualsevol canvi és “la visió compartida”, i aquí els professors podem incidir essent un punt d’inflexió, hem de consolidar la idea de l’obligació que tenim d’atendre a TOT l’alumnat.

Aquesta visió definida com la imatge o idea que permet als components d’una mateixa organització (docents) tenir molt clar el perquè i, especialment, per a qui s'esforça, és la clau de l’acció eficient.

Aquesta és l’eina principal que farà que qualsevol canvi dins de l’organització d’un centre pugui tenir èxit: el COMPROMÍS dels docents que el formen.

Propostes de treball


1. Lectura

“Coincidim que el tema de la inclusió té molt a veure amb les intencionalitats i praxis de les polítiques educatives i de la seva concreció als centres educatius. Amb tot, es destaca l’avenç des dels primers temps d’integració a primària, l’actitud i la manera d’afrontar aquestes situacions… Cal continuar exigint i avançant però no menysprear la feina feta. Cal una detecció precoç –en molts casos ja es detecta a la primària-, i planificar unes actuacions. Calen recursos, predisposició, formació, coordinació entre centres educatius, amb professionals… I sobretot una actitud col·lectiva per fer front a aquestes situacions”. Recull de conclusions de la JORNADA DE DEBAT SOBRE: CENTRES EDUCATIUS I ZERS AMB ALUMNES I ENTORN DE NEE. Lleida, 19 de novembre de 2005


2. EXERCICI

A partir d’aquesta frase: “Coincidim que el tema de la inclusió té molt a veure amb les intencionalitats i praxis de les polítiques educatives i de la seva concreció als centres educatius”, us suggerim que expliqueu les qüestions següents:

*Actualment quina creieu que és la situació dels docents davant de l’escola inclusiva?

*I respecte als alumnes d’altes capacitats dins del marc inclusiu?