Definició de discapacitat motriu

El col·lectiu de persones amb discapacitat motriu és, segurament, el més ampli i també el més divers. El composen totes les persones amb alteracions neurològiques o musculoesquelètiques i de la relació entre elles, que tinguin repercussions en la força i/o el moviment de les extremitats (ja sigui pel que fa a l'harmonia del moviment, a l'amplitud…). El fet que sigui el col·lectiu més nombrós i divers de les diferents discapacitats vol dir que la resposta a les seves necessitats també haurà de ser molt personalitzada. Els trets d'una persona amb discapacitat motriu no tenen perquè ser iguals que els d'una altra persona, malgrat compartir el diagnòstic mèdic.

Algunes vegades haureu sentit el terme discapacitats físics per referir-se a aquest col·lectiu. Aquest terme inclou, també, totes les persones amb malalties físiques, encara que no tinguin repercussions en el sistema locomotriu. És, doncs, un terme més genèric.

Proposta de treball per aprofundir

Busqueu dades sobre el percentatge de persones amb discapacitat motriu que hi ha a Catalunya. Quina és la discapacitat més nombrosa?