El Marc Europeu Comú de Referència
Què és el MECR?

Pel que fa específicament a l'aprenentatge d'una llengua estrangera, com és el català per als nouvinguts, el Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és un instrument molt valuós que pot facilitar al docent la planificació dels aprenentatges lingüístics en segones llengües des d’un enfocament comunicatiu. Aquest document és la traducció del document Common European Framework for Languages, elaborat pel Consell d’Europa l’any 2001, i és la base sobre la qual es construeixen les polítiques europees pel que fa a l'aprenentatge de llengües.

Quines són les aportacions més destacades del MECR?

  • Proposa un enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les segones llengües, presentant una descripció detallada d’allò que implica aprendre una llengua i poder-la utilitzar en situacions de comunicació. D’acord amb aquest enfocament, utilitzar la llengua per comunicar-se vol dir activar competències per aplicar-les en diversos contextos amb l’objectiu de produir activitats lingüístiques:

  • Proporciona unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües, de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin, d’una manera exhaustiva, allò que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se, i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.
  • Descriu les habilitats lingüístiques com a activitats lingüístiques de recepció, producció, interacció i mediació, per bé que reconeix la dificultat d’intentar dividir en diferents habilitats la complexitat del llenguatge humà. Cada una d’aquestes activitats tenen manifestacions escrites i orals i poden fer servir canals audiovisuals:

  • Estableix una escala de nivells de domini de la llengua que permeten identificar les diferents etapes de l’aprenentatge d’una llengua, és a dir, mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant tota la vida. Per tant, es poden aplicar a l’aprenentatge de totes les llengües en qualsevol lloc1):

Les sis escales globals es despleguen en escales més específiques a partir de descriptors d’allò que els aprenents poden fer amb els seu coneixement de llengües.

Idees clau

Els descriptors

Un descriptor és una frase curta que defineix una tasca o activitat comunicativa, una dimensió del coneixement lingüístic de l'alumne/usuari o una aptitud estratègica.

El MECR proporciona descriptors sobre allò que els parlants són “capaços de fer” quant a les activitats comunicatives i els components de les competències lingüístiques, i no lingüístiques, que són necessàries per comunicar-se.

A partir d’aquests descriptors, els països europeus han desenvolupat eines i orientacions sobre el desplegament dels Nivells en diferents contextos i nivells educatius, alguns dels quals per a aprenents en edat escolar.

En el nostre cas, per als alumnes d’origen estranger (alumnat nouvingut i estudiants de segones llengües, ESL) es proposen uns descriptors adaptats a l’àmbit escolar a partir de les orientacions MECR per als nivells A1, A2 i B1.

Per saber-ne més

  • A l'espai de "Seguiment i avaluació" del Suport Lingüístic i Social de la Xtec trobareu descriptors que poden ajudar a valorar el nivell de competència lingüística dels alumnes d'origen estranger.
  • En el capítol 4 del MECR trobareu les escales globals (p. 44 i 45) i exemples d’escales específiques per habilitats lingüístiques comunicatives de recepció i producció (p. 46-49).1) Lladó, J. i altres. (2005). Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua. Palma: Universitat de les Illes Balears, Antropologia de l’Educació 4.