L'àmbit de llengües
Els currículums marquen que, al final de l’escolarització obligatòria, els alumnes han de conèixer les dues llengües oficials i tenir coneixements de, com a mínim, una llengua estrangera.

Les escoles han de facilitar aquests aprenentatges des del reconeixement de la diversitat lingüística present a la societat, per incorporar i desenvolupar els sabers lingüístics de tots els alumnes.


L’objectiu central de l’educació és preparar els alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se com a persones en la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. Aquest fet implica, entre d’altres qüestions, educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant personalment com socialment siguin capaços d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania, del coneixement, del que és la condició humana, de la comprensió d’altri.

Per formar parlants plurilingües i interculturals cal, en primer lloc, l’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà, com a garantia que l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les mateixes oportunitats. També l’escola ha de fomentar el respecte per la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llengües i cultures. (…)

D’aquesta manera, els alumnes esdevindran capaços de dur a terme les tasques de comunicació que els permetin expressar la seva comprensió de la realitat, relacionar-se amb persones de la seva edat i adultes, integrar, comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització del llenguatge verbal, oral i escrit, i el no verbal, amb la possibilitat d’emprar els mitjans audiovisuals i les tecnologies digitals.

Currículum educació primària. Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Això vol dir que els nois i les noies, en acabar la educació secundària obligatòria:

  • Han de dominar el català (llengua vehicular, de cohesió i d’aprenentatge) i el castellà.
  • Han de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de comunicar-se i accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.
  • Han de tenir una actitud oberta, respectar les llengües i cultures presents en l’entorn on viuen i interessar-s’hi, i també ho han de fer respecte d’altres de més llunyanes, de les quals poden aprendre i enriquir-se personalment, malgrat no les aprenguin mai.

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, per tal de garantir que tot l’alumnat assoleixi aquestes fites, es preveu que l’alumnat d’origen estranger que no arriba al nostre sistema educatiu a l’inici del recorregut obligatori rebi atenció específica que li permeti accelerar el procés d’aprenentatge del català, amb l’aula d’acollida com instrument més destacat:


L’aula d’acollida és un recurs, una estratègia organitzativa i metodològica per atendre l’alumnat nouvingut quan arriba al sistema educatiu a Catalunya. Té una doble finalitat: en primer lloc que l’alumne/a se senti ben atès i valorat en els aspectes emocionals i, en segon lloc, que disposi de les eines bàsiques per iniciar, al més aviat possible i en les millors condicions, el seu procés d’ensenyament-aprenentatge en el sistema educatiu a Catalunya.

Pla per a la Llengua i la cohesió social, Annex 1 Aules d’acollida, p. 7

Finalment, pel que fa als currículums oficials, cal remarcar que l’enfocament que apareix al desplegament de les competències bàsiques per a les llengües estrangeres s’adiu, des del punt de vista de la didàctica, a l’ensenyament del català per als alumnes que s’incorporen als centres educatius amb posterioritat a l’inici de l’escolaritat obligatòria:


L’explicació de les competències bàsiques i les orientacions metodològiques que apareixen en aquest document es poden aplicar també a l’ensenyament inicial del català i el castellà amb alumnat nouvingut de primària i secundària de procedència estrangera que s’incorpora tardanament als centres escolars de Catalunya. A partir d’aquest coneixement inicial de la llengua, s’ha de procurar que, amb els suports necessaris, l’alumnat nouvingut accedeixi en el termini més breu possible al currículum de llengua catalana i castellana en els nivells que li corresponen.

Competències bàsiques de l'àmbit lingüístic. Educació Primària. Llengües estrangeres, p. 7