Organització del currículum
El currículum s’organitza en àmbits que agrupen les àrees o matèries de coneixement. A cada àmbit s’estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions. Per exemple, a l'educació primària, l'organització curricular és la següent:

Font: Departament d'Educació

Font: Departament d'Educació

Font: Departament d'Ensenyament