PRÀCTICA 4: PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

Què entenem per patrimoni natural?
El patrimoni natural, és sempre igual, o pateix transformacions?
Què entenem per patrimoni cultural?
El patrimoni cultural és natural o és artificial?.
Qui decideix que és patrimoni? Qui el confecciona i per què?

Objectius

Buscar, reconèixer, analitzar i documentar els actes, aconteixements, manifestacions, elements —naturals i artificials— del nostre entorn més immediat que, per les seves característiques, siguin susceptibles de ser considerats o convertits en patrimonials.

Referents conceptuals

Referents artístics:

Activitat: Confecció i representació plàstica d’un imaginari col·lectiu, real o inventat, que faci referència al nostre entorn territorial.

Hi ha diferents maneres de dotar d’identitat pròpia un territori, és a dir, de característiques diferencials: els símbols [escuts, banderes, plaques commemoratives, escultures, etc.], l’arquitectura i l’urbanisme [museus, edificis singulars…], els esdeveniments socials [fets històrics remarcables, festes populars, celebracions esportives, festivals…]…

Et presentem un seguit de possibles activitats relacionades amb el patrimoni.

Iconografia representativa. 
  • Disseny conceptual: realització formal i aplicació d’un símbol [escut, bandera, forma, color…].
  • Disseny conceptual: realització formal i aplicació d’una escultura pública —forma i significat—.
  • Disseny i realització d’una escultura pública permanent o efímera —en aquest cas amb materials reciclats—, [tridimensional o bidimensional —plaques de paret, plaques de terra, relleus, inscripcions, grafitis, projeccions…—], que identifiqui la zona —poble, ciutat o barri—.

Busca un lloc idoni per ubicar-la.

  Realitza-la in situ si és possible o planta-la un cop realitzada. Senyalitza-la: nom / títol, descripció de a qui o a què  fa referència [personatge, efemèride, etc.].\\
  Documenta fotogràficament i videogràficament els resultats estètics / formals i de les reaccions provocades en els veïns i transeünts.\\
* Disseny conceptual: realització formal —construir una maqueta— i aplicació d’un nou model d’edifici —forma i funcions—.\\
* Disseny conceptual: realització formal i aplicació d’un nou esdeveniment social: motiu que el provoca, característiques socials i formals [en aquest cas es pot vehicular mitjançant una performance o happening].

Aspectes a reflexionar:

Producció autòctona: Productes que es produeixen o s’elaboren en el teu territori. Localitzar-los i documentar-los, tant la matèria primera com el seu procés d’elaboració artesanal o industrial. Compara la matèria primera amb el resultat. Com es comercialitza i s’exporta?. Qui ho fa?. Com es fa?. Quines altres possibilitats contemples?: nous productes, nous enfocaments. Campanya de difusió d’aquests nous productes.

Qüestiona la validesa d’aquestes intervencions urbanes / socials / estètiques: El poder. L’imaginari col·lectiu. La pertinença a una comunitat. La pluralitat. El consens social. L’objectivitat o la subjectivitat dels fets històrics que afecten a tota la col·lectivitat. La durabilitat conceptual d’aquestes intervencions. La data de caducitat. L’oblit. La necessitat de recordar o d’oblidar certs fets o esdeveniments socials. La conveniència o no d’incorporar l’imaginari dels col·lectius nouvinguts a l’imaginari local. La contaminació visual.