QUÈ ÉS EL TERRITORI?

http://www.enciclopedia.cat/cgi-bin/CercaGEC3.exe?APP=CERCAPAR&PAG=0001&PAR=territori

Què entenem per territori?
Quines característiques el defineixen?
Com s’ha constituït?
Qui l’utilitza, com i per què?
Territori públic i territori privat. Qui té el dret d’utilitzar-lo

Objectius

Conèixer i reconèixer el nostre entorn i hàbitat natural en relació a altres, apreciar les seves característiques diferenciadores; saber ubicar-nos i orientar-nos-hi.
La representació del territori.
Lectura de plànols. Lectura de símbols.

Referents conceptuals

El nostre territori

Nosaltres ocupem un espai, ens hi organitzem socialment, ens hi identifiquem, el defensem, tots som territorials.

Hi ha moltes formes de territorialitat humana. Els homes donem diferents signicats al territori que ocupem depenent dels recursos, l'economia, l'ètnia, la cultura, l'organització social (usos cívics de l’espai de les diferents comunitats)…

Territori sentimental:

Imaginari personal: records, vivències, experiències…

Imaginari col·lectiu: Llocs sagrats, esglésies, mesquites, parcs temàtics, estadis esportius, cementiris…

Territori administratiu: Comarques, regions, països… Finques, masos, horts…

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0213510

La propietat, drets i deures

Símbols que defineixen els diferents territoris [banderes, escuts…]

Límits: fronteres, barreres naturals (muntanyes, mar, rius…) i artificials (fites, murs, tancats, tags…)

Mapes

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0121722
Mapa geogràfic: aspectes geològics, hidrogràfics, orogràfics, geomorfològics…
Mapa polític / humà: aspectes etnològics, històrics, estadístics, econòmics…

Els seus habitants característiques que els defineixen respecte a altres territoris.

Internet

El territori d’altres espècies

Els animals, com a èssers que ocupen un lloc, també tenen un concepte de territori, el propi.

Territori animal: Hàbitat, amagatalls, caus, nius…
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0213517

Marcar el territori: Com, per què?…

Referents artístics:

Activitat: Localització i anàlisi d'un lloc

  • Localitza mitjançant Google Earth l’àrea d’influència de la teva escola [lloc de residència d'alguns o tots els alumnes de la classe o de l’escola, segons el barri i el poble]. Captura la imatge. Guarda-la. Imprimeix el resultat.

http://earth.google.com/

  • Selecciona un espai específic, d’entre tots el que es troben en aquesta zona, el que consideres més significatiu: espai social, espai cultural, espai lúdic, espai econòmic, espai comercial, espai espiritual, espai institucional, espai sentimental,…

Captura en el Google Earth la imatge d’aquest espai triat. Guarda-la. Imprimeix-la.

  • Element de llista numerada

Amb la foto capturada del Google Earth i un plànol de la zona, localitza aquest espai in situ. Verifica les propietats del lloc capturat: mides, ubicació, característiques…

  • Fotografia l’espai en qüestió des de diferents punts de vista, des de diferentes distàncies (plans), des d'espais exteriors i interiors [de dins cap a fora i de fora cap a dins, utilitzant finestres i portes] i a diferents hores del dia [treballar la llum i el color]…
  • Analitza les diferentes imatges obtingudes. Comprova que ens aporten diverses informacions. Expressa per escrit les diferències apreciades en l’observació in situ i en les imatges capturades (escala, mides, color, llum, so, persones, animals, plantes que habiten el lloc…).