Sessió 5 - Sentit numèric

Sentit numèric entès com l’habilitat de jugar amb els nombres, compondre’ls, descompondre’ls, relacionar-los amb l’estructura del Sistema Decimal de Numeració, transformar-los mitjançant operacions diverses. Es trien quatre nombres que són especialment rellevants: el 10, com a base del sistema, el cent com a agrupament de desenes, el zero com a punt de referència i l’ú que malgrat ser la unitat pot ser fraccionat. Es presenten diferents representacions que ajuden a comprendre els seus significats: la bastida del 10, el quadre del 100, la recta numèrica i el rectangle com a unitat.Activitat 1. Model d'ordre. El quadre del 100

Diferents activitats sobre el panell numèric de nombres fins el 100.


Descarregar en pdfActivitat 2. El zero com a referència

Altres activitats

Idees clau

Per saber-ne més