Projecte Final

El projecte final és l'activitat amb la qual es conclou el curs. El seu objectiu és aplicar els coneixements adquirits en els mòduls del curs. La seva realització és indispensable per superar el curs.

El projecte ha de ser una aplicació pràctica d'un circuit electropneumàtic que segueixi els condicionants següents.

  • Ha de constar d'un mínim de dos cilindres, a més dels actuadors que considereu necessaris.
  • El comandament ha de ser semiautomàtic (donant una sola ordre ha de realitzar un cicle complert) o automàtic (donant una sola ordre ha de realitzar diversos cicles fins donar l'ordre d'aturada)
  • S'ha d'utilitzar com a mínim un detector (inductiu, capacitatiu o òptic)

Lliurament del projecte

La documentació del projecte ha d'incorporar una memòria explicativa (en un únic document) i un vídeo que mostri l'automatisme en funcionament.

La memòria ha d'incorporar els apartats següents:

  • El títol del projecte.
  • Un breu resum dels continguts i objectius didàctics que es pretenen cobrir amb les activitats.
  • Un breu resum de com es preveu la utilització del projecte a l'aula.
  • Una explicació del funcionament i la contextualització del projecte.
  • Desglossament de recursos utilitzats.
  • Esquemes.
  • Imatges del projecte.