Creació col.lectiva de produccions audiovisuals

Posar-se a treballar amb els elements descrits en la pràctica anterior vol dir treballar seguint unes pautes, seguint el que, en el camp professional, seria el procés de realització audiovisual. En termes educatius és realment molt interessant poder-se plantejar la creació col·lectiva de produccions audiovisuals i haver de posar en joc part de l'organització i de la metodologia que aquest procés comporta. Primer de tot perquè és necessari un treball en equip, on la tasca de cada component és essencial per al funcionament general de la producció. Segon, perquè la creació d'una realització audiovisual comporta prendre decisions constantment: proposar idees, haver de contrastar-les, descartar-ne, modificar-les, refer-les, sintetitzar-les, detallar-les… Tercer, el procés de creació audiovisual necessita d'un ordre i d'una planificació, implica pensar per endavant, preveure, organitzar-se, en definitiva, planificar allò que hem imaginat perquè es pugui fer possible. A part d'això, tot el procés implica tasques diferenciades pel que fa a habilitats i competències que s'hi posen en joc: pensar la idea o el guió, planificar i preparar la gravació, gravar, visualitzar allò gravat, fer el muntatge i l'edició del so.

Realitzar tot el procés vol temps i una bona organització del grup o grups. En molts casos no és necessari desenvolupar a l'aula tot el procés sencer, es poden treballar només algunes parts, per exemple, obviant la part del guió o la de fer una bona edició del so. També no cal arribar a fer curtmetratges, com hem vist es poden plantejar petits exercicis que ja treballin poc o molt els aspectes citats.

Amb tot, cal ensenyar als alumnes a treballar seguint uns passos i una metodologia i fent, al mateix temps, que aprenguin a autoorganitzar-se i a treballar en equip. Aquí s'ofereixen algunes de les eines que es poden utilitzar a l'hora de plantejar la realització d'una creació audiovisual a l'aula:


Una tasca en equip

Hem dit que un dels elements essencials de la realització audiovisual és que podem articular un treball en equip, un equip format per diferents components que tenen assignades tasques concretes. Aquest treball serà necessari sobretot durant el rodatge. A partir de la idea d'equip de producció, de realització o de la d'equip de rodatge, es poden desenvolupar petites creacions audiovisuals a l'aula estructurant les responsabilitats i les tasques de cada alumne.

Es poden tenir en compte més o menys components de l'equip, poden ser càrrecs rotatius (segons el que es faci) o fixes. Alguns del càrrecs poden ser de: guionistes, direcció, ajudant de direcció, director de fotografia, càmera, ajudant de càmera, la claqueta, script, foquistes (si cal il·luminació), tècnic de so (si cal micro i escoltar el so), director artístic i ajudants d'atrezzo, d'escenografia, de vestuari …), els actors i, posteriorment el muntatge i la banda sonora.

Aquí teniu una llista explicativa d'alguns dels càrrecs esmentats: equip_audiovisual.pdf


El guió: imaginar la narració audiovisual

Un dels elements necessaris per començar una realització audiovisual és haver imaginat què volem explicar i saber quina forma li donarem. Això no és altra cosa que elaborar un guió. Aquesta és una fase difícil ja que, a part de tenir una idea, hem de ser prou autocrítics per saber si allò té coherència i si es pot realitzar. Cal doncs saber imaginar-se com aquesta idea serà traspassada en una seqüència d'imatges i què representarà gravar-la.

La idea per realitzar un guió pot ser més o menys lliure o delimitada: es pot donar una idea ja feta, es pot donar un element a partir del qual muntar una història, es pot fer el mateix donant un o més personatges, es pot donar només una localització on ha de passar alguna acció, es pot inventar quelcom a partir d'un problema o d'un tema, es pot començar per una frase desencadenant de la història, o també una imatge o un pla, les possiblitats creatives són moltes i cada una implica fer funcionar la imaginació i les referències o coneixement que tenen els estudiants.

També es poden plantejar accions més concretes, com desplaçaments, petites converses, un conflicte concret, etc. En tots els casos seria convenient seguir, sinó al complert, amb més o menys rigor, les fases d'elaboració del guió.

Si l'elaboració del guió és una tasca grupal es pot començar treballant per pluges d'idees o es pot demanar que cadascú aporti una idea a partir de les quals començar a discutir, triar, reelaborar, barrejar o el que sigui necessari. A continuació oferim material orientador per conèixer les diferents fases d'elaboració del guió, i també una proposta per treballar fent exercicis de curta durada:


EL GUIÓ LITERARI: El guió literari és el primer element de treball de qualsevol producció audiovisual. És una redacció que ens explica què succeeix a la història, com és allò que veiem i què podem escoltar. Allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt, quina forma tindrà la narració audiovisual. El guió literari s'estructura per seqüències, convenientment numerades i col·locades una al darrera l'altra, en ordre temporal. A l'inici de cada seqüència s'indica on succeeix l'acció, si és un espai interior o exterior i en quin moment del dia. Observa exemples de diferents guions de pel·lícules:

guio_literari_explicacio_ampliada.pdf

jackie_brown.jpgguio_literari_jackie_brown_q.tarantino.pdf

luluonthebridge.jpgguio_literari_lulu_on_the_bridge_p.auster.pdf

todo_sobre_mi_madre.jpgguio_literari_todo_sobre_mi_madre_almodovar.pdf


EL GUIÓ TÈCNIC: A partir del guió literari es pot definir el guió tècnic. Aquest suposa una especificació del guió literari i determina exactament com s'han de gravar cada una de les seqüències de la pel.lícula, determina allò que veurem en pantalla. En el guió tècnic es fa un desglossament de tots els plans de cada seqüència, s'especifica el comportament dels actors en cada un d'ells i de la càmera, es detallen d'altres elements tècnics (il·luminació, efectes…) i es concreta la banda sonora en relació amb els diferents plans.

guio_tecnic_explicacio_mes_detallada.pdf


STORYBOARD: El guió tècnic té la màxima expressió en l'storyboard. Aquest és la representació gràfica del guió, és el guió il·lustrat. Està format per un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqüències, de vegades fins i tot els plans, d'una pel·lícula. Aquests conjunt de vinyetes poden realitzar-se de forma autònoma o col·locar-se al costat de les especificacions dels plans del guió tècnic. Aquest guió tècnic tan desenvolupat és especialment útil en seqüències amb accions complicades, produccions publicitàries i dibuixos animats. Es pot utilitzar durant el rodatge però sobretot és una eina útil durant la preproducció per tal de definir tots els elements que intervindran en l'enregistrament i perquè, els diferents professionals (escenògrafs, decoradors, director de fotografia, encarregats del vestuari, tècnics…) discuteixin amb el director com han de ser les seqüències i quins són els preparatius i elements necessaris per a portar-les a terme. Actualment, molts storyboards es fan amb eines informàtiques.

storyboard_simpsons.jpg Si busqueu al google trobareu molts storyboards:http://images.google.es/images?hl=ca&q=storyboard&gbv=2


Pràctiques de guió i rodatge:

Les fases de guió descrites anteriorment poden ser útils per a desenvolupar petites pràctiques. Aquí se'n presenta una seqüència pensada perquè els alumnes adquireixin progressivament el funcionament del procés de guionització i gravació i també siguin capaços d'autoorganitzar-se i d'imaginar una seqüència a través del conjunt de plans que la configuraran. En total són tres exercicis pensats per a ser desenvolupats un darrere l'altra. Inicialment tot és molt pautat i progressivament es va deixant cada vegada més llibertat als alumnes.

ACTIVITAT

Consulta els documents en pdf. dels exercicis i pensa si la proposta seria adaptable a un altre context, amb el teu grup d'alumnes. Fes una aportació al fòrum explicant com ho podries aplicar.

1r exercici: Del guió tècnic al rodatge
2n exercici: Del guió literari al tècnic
3r exercici: De l'argument al guió


1r exercici: Fer un rodatge seguint un guió tècnic. Exemple ESPERA EN UN BANC. rodatge.pdf

En aquest exercici es dóna als alumnes el guió ja fet. Ells han de ser capaços d'interpretar-lo i gravar-lo. També s'han d'organitzar per fer la gravació. Poden treballar en grups de 5 a 7 alumnes. La localització ha de ser propera. No es fa muntatge i es grava la seqüència seguida. Ells mateixos han de tenir en compte la duració de cada pla. Si s'organitzen bé s'hauria de poder fer en una hora. Després cal visionar les gravacions i comentar els problemes sorgits.

banc_1.jpgbanc_2.jpgbanc_3.jpg


2n exercici: Determinar el guió tècnic d'un desplaçament. Exemple DESPLAÇAMENT. guio_tecnic.pdf

Després d'haver realitzat el primer exercici els alumnes ja saben com funciona un guió tècnic. Ara cal que siguin ells els responsables de realitzar-lo a partir d'un guió literari abreujat. Si abans l'acció transcorria només en un espai, aquí el que es planteja és un recorregut per ampliar i complicar l'exercici. Seria interessant que cadascú pensés o fes individualment el guió tècnic per després fer una tria amb el grup, tot i que també es pot elaborar en grup. Després, és clar, s'ha de gravar.

dibuix_guio_1.jpgdesplacament1.jpgdibuix_guio2.jpgdesplacament2.jpg


3r exercici: Fer un guió literari i tècnic a partir d'un argument. Exemple EL MONEDER. argument.pdf

Finalment es planteja que els alumnes facin tot el procés. Se'ls dóna un argument que ells han d'especificar, l'han de convertir en guió literari, han de pensar les localitzacions exactes i han de fer el guió tècnic per a la gravació. Tot el que s'ha realitzat en les pràctiques anteriors servirà per afrontar l'exercici.

moneder_1.jpgmoneder2.jpgmoneder3.jpg


El rodatge

El rodatge implica una organtizació prèvia i el treball en equip ja esmentat. Anteriorment hem hagut de buscar les localitzacions i assajar com aniran les accions. De vegades, per fer ambdues tasques, és molt útil la fotografia i fer una espècie de story fotogràfic. Així també es pot diversificar la feina de l'equip.

El pla de rodatge. Si el rodatge és complex és important tenir un pla de rodatge on es digui què es gravarà primer i què necessitem. Si són exercicis o creacions senzilles en fem prou amb el guió.

El seguiment del rodatge. Si la gravació és complexa i posteriorment s'ha de fer muntatge, és important fer ben feta la feina del script, anotant l'ordre dels plans que s'han anat gravant i les preses, A cada presa s'hi posen les incidències oportunes i s'indica quina és la bona. Això facilitarà la feina d'edició posterior. Aquí teniu una fitxa de registre del script:

plantilla_script.pdf


El muntatge

Finalment ens mancaria la feina de muntatge: visionar les preses i triar les preses per entrar-les a l'ordinador, col·locar-les bé a la mateixa carpeta i editar.


ACTIVITAT

Comprova si tot aquest procés i el material ofert són adaptables a contextos de classe o a possibles exercicis de creació per a desenvolupar amb l'alumnat.