DIMENSIÓ SOCIAL i CULTURAL

Continguts

  • Presentació de recursos disponibles a Internet per treballar la Història de la Música a l'aula.
  • Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.
  • Cerca de material divers útil per als crèdits de síntesi.
  • Ús de material de tipus divers disponible a la xarxa per confegir activitats que permetin desenvolupar la programació dels diferents nivells.

Pràctiques

Nom de les pràctiques d'aquest mòdul:

  • Pràctica 1: Sardanes, gegants i castellers. Material interactiu destinat a alumnes de l'aula d'acollida
  • Pràctica 2: Biografies musicals. Paquet d'activitats de JClic com a exemple per treballar la vida i l'obra d'un/a compositor/a
  • Pràctica 3: L'òpera. Un recorregut operístic de la mà d'un dels genis de la música de tots els temps
  • Pràctica 4: Ismes del segle XX. Proposta de treball per a alumnes de batxillerat
  • Pràctica 5: Interdisciplinarietat. Bateria de recursos per treballar com a part d'un projecte o en un crèdit de síntesi