Els materials aprenestadistica

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer els materials aprenestadistica que ha desenvolupat l’idescat, Institut d’Estadística de Catalunya, per tal d'impulsar la difusió de la cultura estadística en l’àmbit de l’educació secundària i veure un exemple d'ús didàctic d'aquests materials per a portar a l'aula.

Desenvolupament de la pràctica

1. Presentació dels materials

La pàgina web dels materials aprenestadistica està dividida en set apartats. aprenestadistica

El primer apartat anomenat Què és l’estadística? ofereix informacions bàsiques sobre l’estadística i les seves aplicacions en la vida real, com ara, la definició d'estadística, aplicacions, les fonts de dades i la seva representació i els passos per realitzar un estudi estadístic.

Hi ha cinc apartats temàtics: serveis, demografia, societat, economia i medi ambient. Entre tots contenen vint-i-cinc activitats. Les dades que s'utilitzen en les activitats són dades reals que s'actualitzen directament des de la web de l'idescat i fan referència a Catalunya, Espanya i Europa. Cliqueu a l'apartat Serveis, l'index d'aquest apartat conté cinc activitats, cadascuna d'elles mostra un fitxa on s'inclou:

 • Nom de l’activitat
 • Plantejament de l’activitat
 • Àmbit
 • Objectiu
 • Conceptes estadístics
 • Competència bàsica
 • Nivell
 • Durada

L’apartat Glossari presenta una sèrie de termes que apareixen a les activitats, estan classificats en un Glossari estadístic i un Glossari temàtic. Les definicions contenen enllaços que relacionen diferents termes i, a més, animacions que també són accessibles des de les activitats i que complementen les explicacions dels conceptes estadístics.

La web es pot fer servir de dues maneres:

 • Com a usuari convidat: en aquest cas les dades dels exercicis realitzats es mantenen només durant la sessió, però no queden enregistrades.
 • Com a usuari autenticat: cal registrar-se prèviament, l'aplicació us demana el nom i cognoms, un nom d'usuari/ària, la contrasenya i l'adreça de correu electrònic que només s'utilitza per enviar el nom d'usuari i la contrasenya en el cas que l'oblideu. En aquest cas les dades de les activitats que es realitzen queden registrades per a sessions posteriors. Per fer el registre com a usuari/ària cal clicar a l'enllaç usuari que es troba a dins de qualsevol dels apartats de la web.

 Registre S'obre una nova pàgina en la qual cal clicar a REGISTRAR-SE. Registrar-se Per últim, cal que ompliu les dades que es demanen i clicar a CONFIRMAR. Confirmar

La sessió es tanca quan es superen els 30 minuts d'inactivitat, tant si es treballa com a usuari convidat o com a usuari autenticat.

Per tal que la web funcioni correctament és necessari que el navegador que utilitzeu estigui configurat de tal manera que accepti galetes (cookies) i per poder visualitzar les animacions incloses en les activitats correctament cal tenir instal·lat Java.

2. Un exemple d'ús didàctic

Anem a veure un exemple d'activitat d'aprenestadistica i l'ús que en podem fer a l'aula. Cliqueu a l'apartat Serveis i a sobre de la imatge de l'activitat Presència de les dones en el mercat de treball. Llegiu amb deteniment la informació d'aquesta activitat.

 Presència de les dones en el mercat de treball

Durant l'elaboració de l'activitat l’alumnat ha de calcular el percentatge de població ocupada de Catalunya i d’Espanya per sexes i ha de fer una comparació de l’ocupació, per sectors d’activitats, del salari i de l’atur. A més, amb les dades que es presenten, l'alumnat ha d’elaborar un diagrama lineal i un diagrama de barres, contestar les qüestions plantejades sobre la igualtat en el mercat laboral i formular unes propostes de millora. Recordeu que les dades s’actualitzen constantment ja que estan connectades amb les dades de l'idescat, per tant, la informació que apareix a l'activitat en el moment de realitzar-la pot ser diferent de la d'un altre moment.

Llegiu la situació inicial que es planteja: la discussió que tenen la Júlia i en Jonathan sobre quins treballs fan les dones i sobre si cobren més o menys que els homes. Podeu traslladar aquesta discussió a l'aula, bé en parelles, en petits grups o al grup classe. També podeu plantejar l'activitat per treballar-la de manera transversal amb el professorat de ciències socials.

A la primera activitat es demana a l'alumnat que calculi el percentatge de dones i homes ocupats per sectors d’activitat del darrer any disponible, per Catalunya i Espanya. Pot estar bé que us atureu una estona a observar les dades amb l'alumnat i a través de preguntes us assegureu que entén correctament la taula on es mostren les dades, les seves unitats i la idea del percentatge de variació.

Considereu l'opció de preparar un full complementari a l'activitat on formuleu qüestions que incitin l'alumnat a l'observació de les dades de la taula i els orienti en la seva comprensió. Es pot aprofitar aquest full per reproduir els quadres de resposta de l'activitat de manera que podria ser un bon element d'avaluació.

L'alumnat ha d'introduir les dades fent servir el símbol de la coma (,) com a decimal. L'aplicació dóna com a correctes els percentatges arrodonits a un decimal. En el cas de les columnes dels homes i de les dones es demana, encara que no de forma explícita, el percentatge d'ocupació per sector respecte del total de la població, no respecte dels homes o de les dones.

 Resultats

Convé que l'alumnat cliqui freqüentment el botó VALIDA , d'aquesta manera l'aplicació registra les dades i mostra les caselles que contenen les respostes correctes amb fons blanc, i en fons vermell les caselles que no s'han omplert o que contenen una resposta incorrecta.

 Resultats incorrectes

Al segon exercici l'alumnat ha de fer dos diagrames de barres (un diagrama per a Catalunya i un altre per a Espanya) amb les dades del darrer any disponible, on es pugui veure el comportament per sectors i sexe. L'expressió gràfica de barres de l'enunciat correspon a un enllaç, si l'alumnat passa el ratolí per sobre apareix la definició d'aquest tipus de gràfic, i si hi clica s'obre la pàgina del glossari amb la definició. Clicant a sobre del text VOLS SABER COM ES FA UN DIAGRAMA DE BARRES? s'obre una animació amb una explicació pas per pas. La línia de temps de la part inferior de l'animació permet a l'alumnat seleccionar els diferents passos, accelerar l'animació o alentir-la. Animació

Podeu fer que l'alumnat realitzi el gràfic sobre paper o bé fent ús del full de càlcul. A partir del gràfic l'alumnat ha de respondre les preguntes Quin sexe domina a cada sector? Hi ha diferències entre Catalunya i Espanya? a un quadre de text de resposta oberta. Cada vegada que respon una pregunta, cal que l'alumnat desi les dades de l'activitat clicant el botó DESA de la part inferior de la pàgina.

El tercer exercici, sobre la diferència entre els salaris que reben els homes i les dones a Catalunya, i el quart, sobre la taxa d'atur per sexes, són d'observació. En tots dos casos pren un especial interès el sentit del percentatge de variació que es presenta a les taules de dades, especialment per respondre la pregunta del tercer exercici sobre les diferències observades.

El cinquè exercici és similar al segon, l'alumnat ha de realitzar un diagrama lineal i compta amb una enllaç a la definició i una animació de suport. La resta d'exercicis són preguntes de reflexió.

Podeu transformar les activitats dels materials d'aprenestadistica en activitats de la plataforma moodle, d'aquesta manera disposareu de les respostes de l'alumnat d'una manera centralitzada, així com dels gràfics que ha de realitzar en cas que els faci fent servir un full de càlcul i els lliuri a través d'una tasca.

Un cop finalitzada l'activitat és interessant que discutiu en el grup classe les conclusions a les quals ha arribat l'alumnat.