Les Pissarres digitals interactives

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les possibilitats de les Pissarres digitals interactives per a la docència de les Matemàtiques.

Desenvolupament de la pràctica
1. Introducció a les Pissarres digitals interactives

En aquesta entrada a la wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pissarra_digital, podem trobar-hi la definició de pissarra digital interactiva (des d'ara PDI), les diferències amb les pissarres digitals simples, i els diferents tipus i tecnologies emprades en les PDI.

Els dos tipus de pissarres són sistemes tecnològics que consisteixen en un ordinador multimèdia, generalment connectat a Internet, i un videoprojector que projecta sobre una pantalla o paret allò que veim en l'ordinador. Amb les dues pissarres podem interactuar des de l'ordinador (amb el teclat, ratolí o altres perifèrics), però amb les PDI, a més, es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció.

També com a PDI podem considerar aquells "tablets" que permeten interactuar amb l'ordinador de forma remota, de manera que el que es faci es visualitzarà en la pantalla de projeccció. Correspon al concepte de Pissarra Digital Interactiva Portable (PDIp).

En el curs telemàtic D206 - Ús metodològic de les pissarres digitals: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td206/index.html es dona a conèixer l'ús didàctic de les PDI, facilitant pautes d'ús a l'aula, presentant el seu programari bàsic de gestió de les activitats d'ensenyament-aprenentatge, així com proposant i analitzant l’ús didàctic de recursos TAC amb Pissarra Digital.

2. Programari per a les PDI

Al mercat es poden trobar diferents models de pissarres digitals interactives, cadascuna de les quals porta associat un programari diferent, amb un alt grau de compatibilitat entre ells. Passar de l'ús d’un programari a un altre és relativament senzill.

Tot i tenir una pissarra digital interactiva d'un fabricant concret, sovint hi ha una bona compatibilitat amb el programari per a PDI que utilitzen altres fabricants. Per exemple, podem tenir una PDI Interwrite, i instal·lar i emprar de forma addicional el programari de la PDI Smart. Aquesta informació ens pot anar bé si disposem de recursos generats per a una PDI diferent a la que emprarem a la nostra aula.

Una altre exemple que mostra aquesta compatibilitat entre programari de diferents PDI és el fet de que el Notebook llegeix arxius elaborats amb Rotafolios -l’ActivSoftware de la PDI Promethean- amb força fidelitat.

Tinguem ben en compte que podem tenir instal·lar el programari de les PDI, per a poder visualitzar recursos, generar-ne de nous, fer-hi provés d'ús, … sense que calgui que l'ordinador estigui connectat directament a cap pissarra digital.

El programari Notebook és el propi de les pissarres interactives Smart (és un dels fabricants de PDI, http://www.smarttech.com/), però el seu ús és compatible sobre d’altres taulers interactius que no són Smart i, tot i no tractar-se de programari lliure pròpiament dit, sí que resulta ser de lliure distribució (si més no fins una determinada versió), la qual cosa permet que pugueu accedir-hi sense l’obligatorietat de tenir una pissarra interactiva. Aquestes característiques s’afegeixen a la seva gestió intuïtiva i al seu fàcil maneig.

Els fitxers amb extensió notebook s'han generat amb el programari Notebook propi de les PDI Smart

A més, es disposa d'una aplicació en línia que permet visualitzar notebooks, i veure'n el seu contingut, sense necessitat de tenir instal·lat el software. la podem trobar a l'adreça: http://express.smarttech.com/

Atenció: aquest visor en línia de l'Smart Notebook només obre recursos fets amb el Notebook 10.

En la pràctica 1 del mòdul 2 del curs D206 sobre PDI, podreu descarregar-vos el programari Smart Notebook i veureu com es pot configurar per a la seva utilització. A més, es fa una introducció a les seves principals característiques.

El Notebook, com a arxiu, conté una col·lecció de pàgines –com les presentacions en diapositives de l’Impress o el Power Point-, que engloben, a més, un munt de fitxers adjunts d'imatges, sons, fulls d’exercicis, vídeos, amb accessos a pàgines web,… amb la qual cosa facilita la interactivitat i l’organització de la tasca docent. Aquest format us permet tenir guardats dins un mateix arxiu tot el material referent a un mateix tema, sigui quin sigui el seu format.

En aquest apartat també farem esment a que, a més d'aquest programari específic, podem incorporar-hi aplicacions addicional que ens ajudaran amb les especificitats de cada matèria. Un bon exemple és SMART Notebook Math Tools.

3. Recursos per a PDI

Qualsevol material educatiu (objecte d’aprenentatge) que es troba a la xarxa és susceptible de ser presentat o treballat amb una PDI.

Abans d’elaborar un arxiu Notebook és convenient fer una recerca a la xarxa per si podeu aprofitar-ne algun dels que ja han penjat altres docents.

Un repositori de recursos molt interessant és http://alexandria.xtec.cat, presentat a la practica_1 d'aquest primer mòdul del curs. Dins d'aquest repositori, podem trobar, entre d'altres, cursos Moodle i recursos per a PDI. La majoria de recursos específics per a PDI han estat elaborats amb el programari Notebook (específic per a les PDI Smart, però també, com hem comentat, compatible amb la resta).

En aquesta pràctica us proposem que entreu a Alexandria (http://alexandria.xtec.cat), aneu al menú Biblioteca i seleccioneu Material PDI.

En concret, seleccionareu aquest recurs:

i el descarregareu al disc del vostre ordinador.

Fixeu-vos que aquest recurs és en format notebook (programari de Smart). Tal i com ja hem comentat, per a visualitzar un recurs en aquest format, us presentem dues opcions:

  1. aneu a l’Smart Notebook Express (http://express.smarttech.com) i obriu el document Notebook que us heu descarregat, mitjançant l’opció de menú File»Open o bé el botó amb el text “Open an existing Notebook file”.
  2. podeu descarregar-vos una aplicació o visor de Notebooks, en el cas de que en el vostre ordinador no hi tingueu encara instal·lat el programari Smart. Amb aquesta segona opció, podreu obrir qualsevol recurs elaborat en diferents versions del Notebook. Aquest visor per Smart es pot descarregar directament (previ registre) des de l'adreça del fabricant Smart.

Atenent que el recurs presentat s'ha generat amb una versió del programari notebook anterior a la 10, no podreu emprar el visor en línia per a visualitzar-lo.

Una vegada visualitzeu aquest recurs, o algun altre que us interessi, se'n podria fer una anàlisi dels seus continguts: títol del recurs, autoria, breu descripció, ubicació curricular, …

Tot seguit uns presentem altres webs que presenten recursos per a PDI:

Espai del bloc dels Serveis Educatius del Baix Llobregat 6 amb materials de formació, activitats i novetats sobre les PDI:

http://www.pissarresdigitals.info

Especialment útil per a trobar recursos en català per a PDI, és l'apartat etiquetat com a "Aplicacions" on podem trobar objectes d’aprenentatge per a l’ESO elaborats amb el programari Smart Notebook.

Recursos per a PDI sobre Matemàtiques (en anglès):

http://www.iwbmathstraining.co.uk/index.php?option=com_2j_tabs&Itemid=24

En concret, sobre nombres podem localitzar alguns recursos:

Galeria del programa Notebook

Dins la pestanya La Galeria del programari Notebook surt l’opció Recursos en línia, que permet accedir a materials, en concret de matemàtiques, en diferents llengües: la majoria en anglès i una bona part en castellà.

Recursos en castellà per a PDI en la web de Smart

http://www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/Lesson+activities/International+Lesson+Activities/Europe/Español/?sort=

Portal Scholastic (en anglès)

http://www.scholastic.com/interactivewhiteboards/

4. Informació complementària
  • Informacions i recursos útils per a la PDI dins la web de la xtec:

http://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/sistemesprojecciointeractiva

Aquesta web és un bon recull de portals especialitzats amb PDI.

Entre ells, a més dels que ja hem esmentat en aquesta pràctica, podem trobar:

  • Recursos lliures per a PDI (en castellà)

http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/

En aquesta web es poden trobar i pujar materials gratuïts elaborats per docents i creats de forma específica per a ser emprats en PDI.

Com a curiositat, comentar que hi ha pissarres digitals en línia que simulen l'ús de les PDI. Entre elles: http://www.scriblink.com/

http://dabbleboard.com/

http://www.scribblar.com/

http://www.imaginationcubed.com/

http://www.skrbl.com/