Pràctica 3

La lectura cooperativa

La lectura cooperativa és una alternativa metodològicament interessant, pel fet que facilita la comprensió d’un text, en focalitzar en un primer moment l’atenció de l’alumne en un sol aspecte.

En aquesta pràctica, presentarem algunes idees per optimitzar la comprensió lectora, a partir de la interacció i cooperació de l’alumnat.

Abans de proposar les activitats, recordem que llegir és un procés complex que implica:

 • comprendre globalment el text
 • identificar la idea principal
 • obtenir informació
 • identificar la intenció de l’autor
 • activar les pròpies idees i relacionar la informació del text amb els propis coneixements del lector
 • reflexionar sobre el contingut del text i valorar-lo
 • formular-se noves preguntes.

Quan plantegem la lectura cooperativa d’un text, el que fem és seccionar i distribuir aquestes dificultats entre un grup d’alumnes, per tal que l’esforç individual de cadascú, pugui ésser compartit, contrastat i afegit al de totes les persones que formen el grup. Això permet avançar en la comprensió de la informació, i també en les estratègies individuals i col·lectives com a lectors/es.

D’altra banda, és una estratègia senzilla que permet introduir el diàleg i l’intercanvi positiu entre l’alumnat amb diverses capacitats i nivells de comprensió. Això permet avançar en l’aprenentatge i en la cooperació entre iguals i pot ser molt útil per emprendre projectes cooperatius més complexos.

No hi ha una única forma d’abordar la lectura cooperativa d’un text. Cal tenir en compte les dificultats que planteja el text, el nivell de l'alumnat, els objectius que persegueix la lectura… El professorat, d'acord amb les circumstàncies, haurà d'optar entre les diferents possibilitats.

En la següent proposta s’elabora un model per a respondre, cooperativament, a les diverses tasques (exposades més amunt) que cada lector/a ha de resoldre per assolir la comprensió d’un text més o menys complex.

Activitat 1

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2007/02/03/pagina-68/55058458/pdf.html?search=cocaina


Procés a seguir per a una lectura cooperativa

Preparació

 • Presentació del text
 • El títol: Es demana a l’alumnat el significat del títol “La coca apaga el cerebro”; dels subtítols i dels diversos apartats.
 • Explicació d’algunes paraules clau
 • Es precisa l’objectiu de la lectura
 • Es formen equips de 4 alumnes (heterogenis) que es reparteixen els diferents aspectes a treballar (el repartiment també el pot fer el professorat):
 • A qui s’entrevista? Quina relació té amb el tema?
 • Com actuen les drogues en el sistema nerviós?
 • Quins factors afavoreixen l’addicció?
 • Quines proves es fan per estudiar les causes i les conseqüències de l’addicció?

Lectura en silenci i realització individual de la tasca encomanada.
Posada en comú a cada equip, contrast i valoració de les aportacions.

 • Posada en comú de tota la classe.
 • Finalment cada alumne/a escriu en la seva llibreta:
 • Quina és la idea principal
 • Resumeix la informació més rellevant
 • Quines noves preguntes et fas després de llegir el text
 • Com valores aquesta manera de compartir la lectura?
 • Treballar en grup t’ha fet més fàcil la comprensió del text? Per què?

Reflexió final

Valorem en comú el contingut i dificultats del text, per a aplicar-lo a l’aula. (nivells, si cal adaptació, etc..)

Dificultat Es pot treballar? Com?
1.
2.Activitat 2

A continuació presentem una proposta per introduir la lectura cooperativa, destinada a l’alumnat de primer cicle d’ESO i també a aquells amb dificultats d’aprenentatge. Tot i així, també pot ser una estratègia interessant per adaptar a lectures i nivells de més complexitat.

Llegir per parelles cooperativament i respondre preguntes: Roma i l'esclavitud

Cada parella ha de llegir el text, fixar-se en les il·lustracions i respondre les preguntes:

L'esclavitud a l'antiga Roma


A Roma hi havia nombroses persones sotmeses a l’esclavitud, és a dir homes i dones que eren propietat d’altres que tenien tots els drets sobre ells: sobre el seu treball, la seva vida i fins i tot sobre els seus fills, si és que n’arribaven a tenir.

Els esclaus i les esclaves realitzaven tota mena de treballs a l’agricultura o a la llar, també exercien per als seus amos diferents oficis com ara fusters, ferrers, teixidores, paletes, etc. Alguns eren metges, pedagogs, comptables…. i també gladiadors.

S’arribava a l’esclavitud per naixement, per deutes, per decisió judicial i, sobretot, en ser capturat en alguna de les moltes guerres que van convertir la ciutat de Roma en un imperi que abastava bona part d’Europa i tota la conca mediterrània.


Procés a seguir:

 • Llegiu el títol i observeu les il·lustracions per fer-vos-en una idea general.
 • Comenteu entre vosaltres què sabeu dels esclaus que hi havia a l’antiga Roma.
 • Tot seguit, cadascú llegeix en silenci el primer paràgraf i un dels dos en fa el resum amb paraules pròpies i l’altre supervisa allò que diu el primer (escolta atentament i corregeix qualsevol error o omissió). Anoteu el resultat.


 • Feu el mateix amb el segon paràgraf, però ara fixeu-vos en les il·lustracions, que també aporten informació.

 • Per al tercer paràgraf canvieu les funcions entre qui fa el resum i qui en supervisa el resultat.

 • Finalment, entre tots cal que arribeu a un consens sobre el significat global del text. Poseu-ho per escrit en forma de resum (com a màxim tres línies).

 • A continuació, responeu el qüestionari. Per a cada pregunta, cada un de vosaltres ha de dir què en sap -heu d’arribar a un acord. Aleshores anoteu les vostres idees.

a) Què vol dir ser esclau?

b) Descriviu breument les activitats dels gladiadors.

c) Els esclaus i les esclaves eren importants per a l’economia del món romà?

d) Proveir-se d’esclaus/es era un dels factors que empenyien els dirigents de l’Imperi a conquerir nous territoris. Considereu aquest factor entre els més determinants de l’expansió romana o bé penseu que no era gaire important? Doneu raons per justificar la resposta.

e) Avui podria haver-hi esclaus a casa nostra legalment? I a d’altres llocs del món? Poseu-ne exemples si fos el cas.

Per saber-ne més

Aprenentatge entre iguals http://ice2.uab.cat/grai/